• 15/12/2022 14:28
 • |
 • 0 коментара
Консолидиран бюджет на държавното обществено осигуряване (ДОО) Към 28 февруари 2022 г., общият размер на отчетените приходи е 1 526,1 млн. лв., което представлява 15,8% изпълнение на плана за годината. Постъпилите приходи са със 186,6 млн. лв. повече в сравнение със същия период на 2021 г.Общо отчетените разходи възлизат на 2 599,9 млн. лв. или 15,4% от заложените в плана за годината. Разходите са със 107,4 млн. лв. повече в сравнение със същия период на 2021 г.
 • 15/12/2022 14:25
 • |
 • 0 коментара
Консолидиран бюджет на държавното обществено осигуряване (ДОО)Към 31 октомври 2021 г., общият размер на отчетените приходи е 7 438,7 млн. лв., което представлява 87,4% изпълнение на плана за годината. Постъпилите приходи са с 362,9 млн. лв. (5,1%) повече спрямо плана към октомври и с 815,6 млн. лв. повече в сравнение с първите десет месеца на 2020 г.
 • 15/12/2022 14:24
 • |
 • 0 коментара
Резултатите от този проект надграждат капацитета на контролната дейност на института, което ще спомогне за по-ефективното протичане на процесите в рамките на самата институция“, каза при откриването на събитието управителят на НОИ Ивайло Иванов, като добави, че въпреки сложната епидемична обстановка и трудностите, които тя създава, проектът е изпълнен успешно.
 • 15/12/2022 14:22
 • |
 • 0 коментара
Бюлетинът вече е достъпен на интернет страницата на институцията (www.nssi.bg) в рубриката „За потребителя”/“Информационни материали”. След промяната в дизайна на мярката за запазване на заетостта, популярна като 60/40, средствата бяха насочени към най-засегнатите работодатели, става ясно от друг материал в този брой. Мярката си остава един от най-мащабните инструменти за ограничаване на негативното въздействие на пандемията върху пазара на труда – от нейния старт до момента са изплатени над 1,5 милиарда лева за общо 13,3 хиляди работодатели и близо 320 хиляди работници и служители.
 • 15/12/2022 14:18
 • |
 • 0 коментара
На база на предварителни данни и оценки се очаква бюджетното салдо по консолидираната фискална програма (КФП) към юли 2022 г. да бъде положително в размер на 1 560 млн. лв. (1,1 % от прогнозния БВП). На месечна база за юли се очаква превишение на приходите над разходите в размер на 380 млн.
 • 15/12/2022 14:17
 • |
 • 0 коментара
На база на данните от месечните отчети за касово изпълнение на бюджетите на първостепенните разпоредители с бюджет бюджетното салдо по КФП на касова основа към май 2022 г. е положително в размер на 605,1 млн. лв. (0,4 % от прогнозния БВП) и се формира от превишение на приходите над разходите по националния бюджет в размер на 324,4 млн. лв. и по европейските средства в размер на 280,7 млн. лева.
 • 15/12/2022 14:15
 • |
 • 0 коментара
На база на предварителни данни и оценки се очаква бюджетното салдо по консолидираната фискална програма (КФП) към юни 2022 г. да бъде положително в размер на 1 160 млн. лв. (0,8 % от прогнозния БВП). На месечна база за юни се очаква превишение на приходите над разходите в размер на 555 млн. лева. Подобрението на бюджетната позиция за месеца се дължи основно на по-високите постъпления във връзка с крайния срок (30 юни) за подаване на годишната данъчна декларация за 2021 г.
 • 15/12/2022 14:12
 • |
 • 0 коментара
Национална агенция за приходите (НАП) изпълнява проект за внедряване на международния стандарт за събиране на счетоводни данни от големите и средни данъкоплатци в унифициран формат на базата на Стандартен одитен файл за данъчни цели (SAF-T), разработен от Организацията за икономическо сътрудничество и развитие /ОИСР/. Този начин на отчитане осигурява по-ефективно справяне с управлението на риска за фиска (на национално и европейско ниво), намаляване на административната тежест за бизнеса и администрацията и повишаване на доброволното спазване от страна на данъкоплатците.
 • 15/12/2022 14:08
 • |
 • 0 коментара
Работници с по-ниско образование най-често се съгласяват на пари в плик, а работодателите, които плащат заплатите на своите служители „под масата“ са микро, малки и по-рядко средни и големи предприятия. Това стана ясно по време на кръгла маса на тема „Заплата в плик“ , организирана от Национална агенция за приходите.
 • 15/12/2022 14:06
 • |
 • 0 коментара
Национална агенция за приходите уведомява своите клиенти, че на 16 септември 2022 г. Република България депозира своя инструмент за ратификация на Многостранната конвенция за прилагане на мерки, свързани с данъчните спогодби, за предотвратяване свиването на данъчната основа и прехвърлянето на печалби („Конвенцията“) и окончателния списък с резерви и уведомления пред Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР).