МФ очаква превишение на приходите над разходите по консолидираната фискална програма в размер на 1 160 млн. лв. към края на юни 2022 г.

  • 15/12/2022 14:15
  • |
  • 0 коментара

счетоводни услуги цени

На база на предварителни данни и оценки се очаква бюджетното салдо по консолидираната фискална програма (КФП) към юни 2022 г. да бъде положително в размер на 1 160 млн. лв. (0,8 % от прогнозния БВП). На месечна база за юни се очаква превишение на приходите над разходите в размер на  555 млн. лева. Подобрението на бюджетната позиция за месеца се дължи основно на по-високите постъпления във връзка с крайния срок (30 юни) за подаване на годишната данъчна декларация за 2021 г. по Закона за корпоративното подоходно облагане, съответно и за внасяне на корпоративен данък, данък върху разходите, данък върху приходите на бюджетните предприятия и на данък върху дейността от опериране на кораби. Положително влияние върху ръста на приходите оказват и постъпленията от косвени данъци, помощите (основно грантове по програмите и фондовете на ЕС) и други.Основни параметри по КФП на база предварителни данни и оценки:Приходите, помощите и даренията по КФП към юни 2022 г. се очаква да бъдат в размер на 28 223 млн. лв. (49,3 % от годишния разчет) и нарастват с 3 462 млн. лв. (14,0 %) спрямо отчетените за същия период на 2021 година. Данъчните и неданъчните постъпления по КФП нарастват номинално спрямо юни 2021 г. с 3 301 млн. лв., а постъпленията в частта на помощите и даренията (основно грантове по програмите и фондовете на ЕС) със 161 млн. лева.Разходите по консолидираната фискална програма (вкл. вноската на Република България в бюджета на ЕС) към юни 2022 г. са в размер на 27 063 млн. лв. (42,9 % от годишния разчет). За сравнение, разходите по КФП за първото полугодие на 2021 г. бяха в размер на 24 645,0 млн. лева.Частта от вноската на Република България в бюджета на ЕС, изплатена  към 30.06.2022 г. от централния бюджет, възлиза на 813 млн. лв., което е в изпълнение на действащото към момента законодателство в областта на собствените ресурси на ЕС.Статистическите данни и Информационният бюлетин за изпълнението на държавния бюджет и основните показатели на консолидираната фискална програма, на база на данни от месечните отчети за касовото изпълнение на бюджетите на първостепенните разпоредители с бюджет към юни 2022 г. ще бъдат публикувани на интернет страницата на Министерството на финансите в края на месец юли 2022 година.

Коментари (0)
Напиши коментар
Име:
E-mail:
Коментар:
Код за сигурност: