АБОНАМЕНТНи счетоводни услуги :

 • Организиране на счетоводната дейност на фирмата;
 • Съставяне на индивидуален сметкоплан;
 • Хронологични счетоводни записвания;
 • Водене на счетоводните сметки на синтетично и аналитично ниво;
 • Оценка на активи, пасиви, приходи, разходи и собствен капитал, съгласно счетоводните стандарти;
 • Последваща оценка на материални запаси, преоценка на валута;
 • Начисляване на амортизации и съставяне на счетоводен и данъчен амортизационен план;
 • Калкулиране на себестойност;
 • Годишно приключване и съставяне на годишен финансов отчет;
 • Изготвяне и подаване на годишни данъчни декларации;
 • Изготвяне и подаване на СД по ДДС и съответните дневници, VIES - декларации;
 • Изготвяне и начисляване на Ведомости за работни заплати;
 • Изчисляване и начисляване на социални и здравни осигуровки, ДОД;
 • Изготвяне и подаване на Декларации образец 1 и 6;
 • Указания за водене на касова книга и кочани със сторно и касови бележки
 • Уведомления за започване и прекратяване на трудови правоотношения;
 • Начисляване на процент за трудов стаж и професионален опит;
 • Изчисляване на болнични и подаване в НОИ;
 • Изготвяне на служебни бележки на персонала;
 • Изчисляване и заверка на стаж;
 • Съдействие при работа с органите на НАП и НОИ ;
 • Съдействие при ревизии и насрещни проверки;
 • Цени