МФ очаква превишение на приходите над разходите по консолидираната фискална програма в размер на 1 560 млн. лв. към края на юли 2022 г.

  • 15/12/2022 14:18
  • |
  • 0 коментара

счетоводни услуги цени

На база на предварителни данни и оценки се очаква бюджетното салдо по консолидираната фискална програма (КФП) към юли 2022 г. да бъде положително в размер на 1 560 млн. лв. (1,1 % от прогнозния БВП). На месечна база за юли се очаква превишение на приходите над разходите в размер на 380 млн. лв., като основен принос за неговото формиране имат по-високите постъпления по сметките за средства от ЕС, както и добрите параметри по изпълнението на данъчните приходи. Положително влияние върху ръста на приходите оказа и постъпилата през месец юли целева вноска във Фонд „Сигурност на електроенергийната система“ от „Български енергиен холдинг“ ЕАД в размер на 456,0 млн. лв., изчислена за периода януари-май 2022 г., за покриване на разходи по чл. 36б, ал. 1, т. 4 от Закона за енергетиката.Основни параметри по КФП на база предварителни данни и оценки:Приходите, помощите и даренията по КФП към юли 2022 г. се очаква да бъдат в размер на 33 776 млн. лв. (56,6 % от годишния разчет) и нарастват с 4 522 млн. лв. (15,5 %) спрямо отчетените за същия период на 2021 година. Данъчните постъпления по КФП нарастват номинално спрямо юли 2021 г. с 3 338 млн. лв., неданъчните - с 842 млн. лв., а постъпленията в частта на помощите и даренията (основно грантове по програмите и фондовете на ЕС) с 343 млн. лева.Разходите по консолидираната фискална програма (вкл. вноската на Република България в бюджета на ЕС) към юли 2022 г. са в размер на 32 215 млн. лв. (48,9 % от годишния разчет). За сравнение, разходите по КФП към юли 2021 г. бяха в размер на 28 548 млн. лева.Частта от вноската на Република България в бюджета на ЕС, изплатена  към 31.07.2022 г. от централния бюджет, възлиза на 952 млн. лв., което е в изпълнение на действащото към момента законодателство в областта на собствените ресурси на ЕС.Статистическите данни и Информационният бюлетин за изпълнението на държавния бюджет и основните показатели на консолидираната фискална програма, на база на данни от месечните отчети за касовото изпълнение на бюджетите на първостепенните разпоредители с бюджет към юли 2022 г. ще бъдат публикувани на интернет страницата на Министерството на финансите в края на месец август 2022 година.

Коментари (0)
Напиши коментар
Име:
E-mail:
Коментар:
Код за сигурност: