• 06/05/2022 11:51
 • |
 • 0 коментара
Национална агенция за приходите провежда анкета за отчитане на нагласите на бизнеса към контролните действия на НАП. Проучването е насочено към всички клиенти на приходната агенция - физически или юридически лица, като целта е да се получи обратна връзка, която ще допринесе за превенция и ограничаване на възможни прояви на корупционни практики.
 • 06/05/2022 11:49
 • |
 • 0 коментара
От 1 април 2022 г. хората, които сами внасят задължителните си здравни вноски (например трайно безработни, които не получават обезщетение за безработица и не се осигуряват от държавата и др.) и не са регистрирани като самоосигуряващи се по смисъла на Кодекса за социално осигуряване, дължат месечно по 28,40 лева.
 • 06/05/2022 11:48
 • |
 • 0 коментара
ационална агенция за приходите извършва проверки на 761 фирми от бранш туризъм и ресторантьорство, получили финансова помощ по първа и втора фази на програма „Подкрепа чрез оборотен капитал за МСП, засегнати от временните противоепидемични мерки“. Те са селектирани на база оценка на риска сред общо 5 210 подпомогнати дружества, развиващи дейност в туристическия сектор и ресторантьорството. Получената от тях финансова помощ в рамките на първите две фази е на стойност над 35 860 000 лв.
 • 06/05/2022 11:46
 • |
 • 0 коментара
Новото поле в декларацията за вътресъюзен износ „VIN номер на партньора“ е „ ДДС идентификационния номер“ на партньора/клиента по фактурата. Има случаи, в които държавата – членка, в която е регистриран по ЗДДС клиента Ви по фактурата, да е различна от държавата – членка, в която стоките физически пристигат. В полето „държава на пристигане“, посочвате държавата – членка, в която стоките физически са транспортирани.
 • 06/05/2022 11:43
 • |
 • 0 коментара
Повече от 160 електронни услуги вече са достъпни в обновения Е-портал на НАП. За по-малко от месец приходната агенция пусна 6 нови услуги, от които могат да се възползват стотици хиляди потребители, притежатели на персонален идентификационен код (ПИК) или квалифициран електронен подпис (КЕП).
 • 06/05/2022 11:42
 • |
 • 0 коментара
Национална агенция за приходите провери над 1500 фирми за нелогично високи касови наличности. При близо 600 дружества проверките на място продължават и в момента, като наличните в касите средства се преброяват, описват се всички купюри и се сравняват с посочените в счетоводството.
 • 06/05/2022 11:41
 • |
 • 0 коментара
До края на януари 2022 година предприятията и самоосигуряващите се лица, които през четвъртото тримесечие на 2021 година са платили на физически лица доходи по извънтрудови правоотношения, наем или доходи от други източници по чл. 35 от ЗДДФЛ и са удържали авансов данък върху тези доходи, трябва да подадат декларация за дължими данъци по чл. 55 от ЗДДФЛ и чл. 201 от ЗКПО. Тя се подава от платците на доходите само по електронен път, през Портала за електронни услуги на НАП.
 • 06/05/2022 11:39
 • |
 • 0 коментара
Нова електронна услуга на НАП дава възможност на потребителите да подават онлайн искане за възстановяване или прихващане на надвнесени суми. Електронната услуга „Приемане на искане за прихващане или възстановяване на надвнесени суми“ е достъпна с персонален идентификационен код (ПИК) на НАП или квалифициран електронен подпис (КЕП) в група „Плащане и изчисляване“ в Е-портала на НАП. Чрез нея потребителите вече могат и онлайн да попълнят необходимите данни във формуляра, да прилагат документи към него, след което да го подадат.
 • 06/05/2022 11:38
 • |
 • 0 коментара
Публикувана е нова версия 14.01 на клиентския софтуер за генериране на данни за декларации образец № 1, образец № 3 и образец № 6 за доходи, изплатени след 31.12.2018 г. , инструкция за инсталация и ръководство за потребителя. Новото във версия 14.01 е:
 • 06/05/2022 11:37
 • |
 • 0 коментара
Искане за издаване на удостоверение относно приложимо законодателство в областта на социалната сигурност, което се прилага по отношение на притежателя (удостоверение А1), както и уведомление вече могат да се подават онлайн, чрез използване на нова електронна услуга на НАП