• 19/06/2020 16:05
 • |
 • 0 коментара
Фирми и ЕТ декларират и плащат данъците си до 30 юни Над 86 % от фирмите, плащащи корпоративен данък, са обявили приходите си пред НАП 12 дни преди настъпването на крайния срок. Едноличните търговци, включително плащащи патентен данък и земеделските стопани, избрали да се облагат като еднолични търговци, които вече са подали декларации за доходите, надвишават 62 000.
 • 19/06/2020 16:02
 • |
 • 0 коментара
До средата на 2021 г. Националната агенция за приходите ще стартира изцяло нов портал за електронни услуги, който значително ще улесни потребителите при декларирането и плащането на данъците и осигурителните вноски.
 • 19/06/2020 15:59
 • |
 • 0 коментара
Поради ситуацията, свързана с COVID-19, се предвижда удължаване на сроковете за предоставяне на информация за отчетната 2019 година. Българските финансови институции, които имат задължения съгласно глава шестнадесета, раздел IIIа от ДОПК, могат да предоставят отчетните си файлове до 30 септември 2020 г.
 • 19/06/2020 15:55
 • |
 • 0 коментара
Порталът ще се ползва и от притежателите на ПИК, издаден от НАП От 27 юли спира функционирането на сега действащите сайтове - brra.bg и icadastre.bg Единният портал обединява сайтовете на Имотния регистър (ИР) и Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел (ТРРЮЛНЦ) в обща платформа на адрес: https://portal.registryagency.bg/ Проектът е реализиран по Оперативна програма „Добро управление“.
 • 17/06/2020 14:27
 • |
 • 0 коментара
Счетоводството е част от всеки успешен бизнес. Счетоводителитебобслужват всички фирми, поради което един бизнес не може да съществува или не може да се обслужва без помощта на професионални счетоводни услуги.
 • 08/06/2020 15:47
 • |
 • 0 коментара
От 1 юни т.г. започва изпълнението на програмата за профилактика и рехабилитация за 2020 г. За нейната финансова реализация в Закона за бюджета на Държавното обществено осигуряване (ДОО) за 2020 г. са предвидени 20 103 061 лв.
 • 08/06/2020 15:45
 • |
 • 0 коментара
Националният осигурителен институт (НОИ) ще изплати 4,925 милиона лева на 10 817 безработни лица. Те получават паричните си обезщетения за безработица за месец април т.г., отпуснати преди и след обявяване на извънредното положение на 13 март т.г.
 • 08/06/2020 15:44
 • |
 • 0 коментара
От 4 май 2020 г. е в сила Спогодба за пенсионно осигуряване между правителството на Република България и правителството на Република Азербайджан. Чрез нея за първи път се уреждат отношенията в областта на социалната сигурност между двете държави.
 • 08/06/2020 15:43
 • |
 • 0 коментара
Националният осигурителен институт (НОИ) уведомява, че работодателите могат да ползват електронна услуга, чрез която се предоставя информация за изплатените компенсации по реда на Постановление на Министерски съвет № 55 от 30 март 2020 г.
 • 08/06/2020 15:41
 • |
 • 0 коментара
Ограничаването на социалните контакти и изискването за дистанция между хората се оказва с пряк ефект върху работата на Националния осигурителен институт (НОИ) и формите за достъп до услугите му.