Промени в ЗДДС във връзка с регистрация по закона.

  • 02/02/2021 13:47
  • |
  • 0 коментара

счетоводни услуги цени

Промени в ЗДДС във връзка с регистрация по закона.По отношение на оттеглянето на Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия от Европейския съюз, в сила от 01.01.2021 г. Данъчно задължено лице, регистрирано по реда на чл. 97б от ЗДДС, установено по седалище и адрес на управление в Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия, се смята за регистрирано по реда на   чл. 96, ал. 9 от ЗДДС, ако определи акредитиран представител по чл. 133 от същия закон до 15 януари 2021 г. включително, с изключение на случаите когато в този срок се регистрира по чл. 154 от ЗДДС или в друга държава членка за прилагане на режим извън Съюза и уведоми за това до 15 януари 2021 г. включително ТД на НАП София.  Регистрацията се извършва по реда на чл. 101 от ЗДДС в ТД на НАП София.Ако данъчно задължено лице, регистрирано по реда на чл. 97б от ЗДДС, установено по седалище и адрес на управление в Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия не определи акредитиран представител по чл. 133 от ЗДДС или не се регистрира по чл. 154 от ЗДДС за режим извън Съюза в посочения срок, регистрацията му се прекратява по инициатива на органа по приходите с издаване на акт за дерегистрация. Актът за дерегистрация не се връчва на лицето, а датата на дерегистрация е датата, на която изтича посоченият срок.Данъчно задължено лице, регистрирано по реда на чл. 98 от ЗДДС, установено по седалище и адрес на управление в Обединено кралство Великобритания, се счита за регистрирано по реда на чл. 96, ал. 9 от ЗДДС, ако определи акредитиран представител по чл. 133 от същия закон до 15 януари 2021 г., включително. Регистрацията се извършва по реда на чл. 101 от ЗДДС в ТД на НАП по чл. 8 от ДОПК. Заявлението се подава от определения от лицето акредитиран представител.Ако данъчно задължено лице, регистрирано по реда на чл. 98 от ЗДДС, установено по седалище и адрес на управление в Обединено кралство Великобритания, не определи акредитиран представител в срок до 15 януари 2021 г., регистрацията му се прекратява по инициатива на органа по приходите с издаване на акт за дерегистрация. Актът за дерегистрация не се връчва на лицето, а датата на дерегистрация е датата, на която изтича срокът.Важно! Данъчно задължено лице, регистрирано по реда на чл. 98 от ЗДДС, установено по седалище и адрес на управление в Северна Ирландия, не е задължено да определя акредитиран представителъв връзка със задължението за определяне на акредитиран представител на регистрираните по ЗДДС чуждестранни лица от Обединено кралство Великобритания или трета страна, с която Европейският съюз не е сключил споразумение за взаимопомощ, сходно по обхват с Директива 2010/24/ЕС и Регламент (ЕС) № 904/2010, в сила от 01.01.2021 г.Данъчно задължено лице, регистрирано по реда на чл. 96, 97, 99 или чл. 100, ал. 1, 2 и 3 от ЗДДС, установено по седалище и адрес на управление в Обединено кралство Великобритания или в трета страна, с която Европейският съюз не е сключил споразумение за взаимопомощ, сходно по обхват с Директива 2010/24/ЕС и Регламент (ЕС) № 904/2010, се счита за регистрирано по закона, ако определи акредитиран представител по чл. 133 от ЗДДС и уведоми писмено компетентната ТД на НАП в срок до 31 март 2021 г. включително.Ако посоченото данъчно задължено лице не определи акредитиран представител в  срок до 31 март 2021 г. включително, регистрацията му се прекратява по инициатива на орган по приходите с издаване на акт за дерегистрация. Актът за дерегистрация не се връчва на лицето, а датата на дерегистрация е датата, на която изтича посоченият срок.Важно! Данъчно задължено лице, регистрирано по реда на чл. 96, 97, 99 или  чл. 100, ал. 1, 2 и 3 от ЗДДС, установено по седалище и адрес на управление в Северна Ирландия, не е задължено да определя акредитиран представител.Във връзка с отмяната на чл. 97б, 98 и чл. 100, ал. 3 от ЗДДС, в сила от 01.07.2021 г.От 01.07.2021 г. се отменят чл. 97б, 98 и чл. 100, ал. 3 от ЗДДС. Регистрираните по този ред лица се считат за регистрирани по реда на чл. 96, ал. 9 от същия закон към  1 юли 2021 г. от същия закон. Започналите и неприключили производства по регистрация към тази дата по реда на отменените чл. 97б и 98 от ЗДДС се продължават по реда за регистрация на чл. 96, ал. 9 от ЗДДС.Регистрирано лице по реда на чл. 97б или 98 от ЗДДС не се счита за регистрирано по реда на чл. 96, ал. 9 от същия закон от 01.07.2021 г., когато данъчно задълженото лице е избрало да  се регистрира за прилагане на режим в Съюза, режим извън Съюза или за режим за дистанционни продажби на стоки, внасяни от трети страни или територии, в друга държава членка или по чл. 154 от ЗДДС, при условие че лицето е уведомило по електронен път компетентната ТД на НАП за този избор в срок до  30 юни 2021 г. включително.

Коментари (0)
Напиши коментар
Име:
E-mail:
Коментар:
Код за сигурност: