• 01/05/2020 14:01
 • |
 • 0 коментара
Публикувана е нова версия 9.04 на клиентския софтуер за генериране на отчетни регистри, справка-декларация за ДДС и VIES-декларация.счетоводни услуги софия.счетоводни услуги цени.Счетоводна Къща Цолови Финанс София.
 • 01/05/2020 13:59
 • |
 • 0 коментара
С Решение (ЕС) 2020/491 на Комисията, прието от Колежа на комисарите на 3.04.2020 г., държавите членки се упълномощават да освобождават от вносни мита и данък върху добавената стойност вноса от трети страни на стоки, необходими за борба с последиците от пандемията от COVID-19 през 2020 г. при определени условия.Счетоводна Къща Цолови Финанс София.счетоводни услуги цени.счетоводни услуги софия.
 • 01/05/2020 13:57
 • |
 • 0 коментара
Близо 900 000 използват кода Потребителите, които искат да им бъде издаден персонален идентификационен код (ПИК) от НАП, могат да го заявят с обаждане на информационния телефон на приходната агенция: 0700 18 700, на имейл: infocenter@nra.bg, по пощата, както и през системата за сигурно електронно връчване (https://edelivery.egov.bg/), подържана от Държавна агенция „Електронно управление“.Счетоводна Къща Цолови Финанс София.счетоводни услуги цени.счетоводни услуги софия.
 • 01/05/2020 13:55
 • |
 • 0 коментара
Еднолични търговци и земеделски стопани, избрали да се облагат като еднолични търговци, декларират и внасят данъци и осигурителни вноски до края на юни Над 230 000 души са подали годишните си данъчни декларации за облагане на доходите по електронен път до момента, съобщиха от Национална агенция за приходите. Над 80 % от всички получени в агенцията формуляри са изпратени онлайн, като общият брой на обработените декларации е малко над 284 800.Счетоводна Къща Цолови Финанс София.счетоводни услуги цени.счетоводни услуги софия.
 • 01/05/2020 13:52
 • |
 • 0 коментара
Национална агенция за приходите уведомява своите клиенти, че на 20 февруари 2020 г. влезе в сила нова СИДДО между България и Пакистан 10.04.2020. Спогодбата е обнародвана в ДВ бр. 22 от 13 март 2020 г. и се прилага от 1 януари 2021 г. по отношение на данъците, удържани при източника, за суми, получени или начислени на или след 1 януари 2021 г., и по отношение на другите данъци за данъчните години, започващи на или след 1 януари 2021 г.
 • 01/05/2020 13:50
 • |
 • 0 коментара
Увеличен е несеквестируемият доход по ДОПК на 610 лева10 Април 2020 С промени в Закона за мерките и действията по време на извънредното положение се увеличи повече от два пъти размера на паричните средства, върху които публичните изпълнители не могат да налагат запор, т.нар. несеквестируеми доходи.
 • 02/04/2020 14:03
 • |
 • 0 коментара
Националният осигурителен институт (НОИ) предоставя възможност за подаване на искане за издаване на Персонален идентификационен код (ПИК) на НОИ и по електронен път. Услугата вече е достъпна за потребителите на услугите на институцията и се осъществява през Системата за сигурно електронно връчване (ССЕВ) на Държавна агенция „Електронно управление“ (ДАЕУ). Чрез системата искането за издаване на ПИК се подава към съответното териториално поделение на НОИ, а издаденото удостоверение се връчва на лицето отново чрез нея. Използването на ССЕВ изисква регистрация и наличието на валиден квалифициран електронен подпис (КЕП), облачен или мобилен електронен подпис.Счетоводна Къща Цолови Финанс София.счетоводни услуги цени.счетоводни услуги софия.
 • 02/04/2020 14:01
 • |
 • 0 коментара
До 30 юни се удължава срокът за деклариране и внасяне на окончателните социални и здравни осигурителни вноски за едноличните търговци, включително плащащи патентен данък и за земеделските стопани, избрали да се облагат като еднолични търговци,. До края на юни, заедно с годишната си данъчна декларация, те трябва да подадат и декларация образец № 6 с общия размер на дължимите за предходната година осигурителни вноски.Счетоводна Къща Цолови Финанс София.счетоводни услуги цени.счетоводни услуги софия.
 • 02/04/2020 13:59
 • |
 • 0 коментара
Анализът на данните показва, че в края на 2019 г. спрямо 2018 г. намалява броят на общините, отговарящи на условията за финансово оздравяване по чл. 130а от ЗПФ. Наблюдава се относително еднаква структура на разходите по икономически елементи, но се отбелязват и тенденции за по-добро управление на бюджетните средства от страна на редица общини.Счетоводна Къща Цолови Финанс София.счетоводни услуги цени.счетоводни услуги софия.
 • 02/04/2020 13:56
 • |
 • 0 коментара
Това, което сме предложили в разходната част на бюджета и указанията, които дадохме към първостепенните разпоредители с бюджет, е да се фокусират, поне в периода, в който действа извънредното положение, върху изпълнението на текущите ангажименти за разходите, които имат. Да си разплащат всички договори, които имат, да финансират всички разходи, които са поети преди това като ангажимент, за да не се допускат просрочия към фирмите в този труден момент“. счетоводни услуги софия.счетоводни услуги цени.Счетоводна Къща Цолови Финанс София.