• 02/02/2021 13:47
 • |
 • 0 коментара
По отношение на оттеглянето на Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия от Европейския съюз, в сила от 01.01.2021 г.
 • 02/02/2021 13:46
 • |
 • 0 коментара
Бизнесът и гражданите с безпрецедентно висок дял на доброволно плащане Близо 25 милиарда лева са постъпленията в Националната агенция за приходите през 2020 година, което е с над 700 млн. лв. над планираното и с над 1,1 млрд. повече от предходната 2019 г., отчитат от НАП. Въпреки коронакризата, бизнесът и гражданите са внасяли добросъвестно данъците и осигуровките, отчитат от приходната агенция.
 • 02/02/2021 13:45
 • |
 • 0 коментара
Близо 2700 търговци са поискали подкрепа чрез оборотен капитал до момента чрез Националната агенция за приходите.
 • 13/10/2020 11:53
 • |
 • 0 коментара
По искане на българските власти финансовите министри на държавите-членки от еврозоната, президентът на Европейската централна банка и финансовите министри и управителите на централните банки на Дания и България решиха единодушно да включат българския лев във Валутен механизъм II (ВМ II). В процеса на вземане на това решение бе включена Европейската комисия и бяха проведени консултации с Икономическия и финансов комитет.
 • 13/10/2020 11:50
 • |
 • 0 коментара
На база на данните от месечните отчети за касово изпълнение на бюджетите на първостепенните разпоредители с бюджет приходите, помощите и даренията по КФП към май 2020 г. са в размер на 17 636,6 млн. лв. или 39,7 % от годишните разчети. Съпоставени със същия период на предходната година те намаляват номинално с 1 082,9 млн. лева. При данъчните и неданъчните приходи се наблюдава спад с 1 450,1 млн. лв. (8,2 %), а постъпленията от помощи и дарения (основно грантове по програмите и фондовете на ЕС) са повече с 367,2 млн. лв.
 • 13/10/2020 11:45
 • |
 • 0 коментара
Изчисляването на индивидуалния коефициент при отпускане на пенсии, свързани с трудова дейност, от Националния осигурителен институт (НОИ) се реализира за всички осигурени лица при стриктно спазване на нормативно установените правила.
 • 13/10/2020 11:43
 • |
 • 0 коментара
Националният осигурителен институт (НОИ) уведомява, че работодателите могат да ползват електронна услуга, чрез която се предоставя информация за изплатените им компенсации по реда на Постановление на Министерския съвет №151 от 3 юли 2020 г. за определяне на условията и реда за изплащане на средства за запазване на заетостта на работници и служители след извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г., и обявената с решение на Министерския съвет извънредна епидемична обстановка.
 • 13/10/2020 11:38
 • |
 • 0 коментара
Националният осигурителен институт (НОИ) преведе първите суми по реда на постановление на Министерския съвет № 151 от 3 юли 2020 г. за определяне на условията и реда за изплащане на средства за запазване на заетостта на работници и служители след периода на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г., и извънредната епидемична обстановка, обявена с Решение № 325 и удължена с Решение № 378 на Министерския съвет от 2020 г.
 • 13/10/2020 11:36
 • |
 • 0 коментара
От 18 август 2020 г. влизат в сила измененията и допълненията в Наредбата за паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване (НПОПДОО), които са свързани с начина на подаване на необходимите документи за изплащане на парични обезщетения и помощи от ДОО.
 • 13/10/2020 11:34
 • |
 • 0 коментара
Близо 2/3 от средствата, изплатени на работодателите за запазване на заетостта на работниците и служителите по време на извънредното положение, обявено на 13 март 2020 г., са насочени към най-силно засегнатите от пандемията икономически дейности – преработваща промишленост, хотелиерство и ресторантьорство и търговия.