Разяснения относно последните изменения в Правилника за прилагане на ЗДДС

  • 25/03/2020 10:18
  • |
  • 0 коментара

счетоводни услуги цени

Разяснения относно последните изменения в Правилника за прилагане на ЗДДСВ Правилникa за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за данък върху добавената стойност, обнародван в бр. 25 от 2020 г. на ДВ, са предвидени промени, свързани с измененията и допълненията в Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС), обнародвани в бр. 96  и 102 от 2019 г. на ДВ, както следва:• Във връзка с въведения със закона режим складиране на стоки до поискване в правилника са предвидени образци на електронни регистри, които се водят от лицата, прилагащи режима, както и изискванията за структуриран формат, в който тези регистри да бъдат предоставяни при поискване от орган на НАП. В електронните регистри лицата отразяват операциите, свързани с режим складиране на стоки до поискване с определени кодове. Определени с правилника данни от електронните регистри следва да бъдат отразени в отчетните регистри – дневник за продажбите и дневник за покупките. Предвидено е тези данни да не се отразяват в справка–декларацията за данъка върху добавената стойност. Операциите, свързани с режима, които са отразени в дневник за продажбите, се отразяват във VIES-декларацията с код на операции по режим складиране на стоки до поискване – 1, 2 или 3, като се посочва и идентификационният номер на лицето:- за което са предназначени стоките под този режим;Счетоводна Къща Цолови Финанс ООД, София.- за което са били предназначени стоките под този режим при връщане на стоките на територията на страната;- за което стоките са били първоначално предназначени, както и на заместващото лице;- за което са предназначени стоките под този режим, деклариран в предходен данъчен период на изпращане или транспортиране на стоки при грешно посочен идентификационен номер по ДДС на лицето (грешният), съответно коректният такъв.С преходните разпоредби е предвидено, че когато регистрирано лице, което през данъчен период (месец януари, февруари, март и/или април 2020 г.) е изпратило или транспортирало стоки под режим на складиране на стоки до поискване от територията на страната до територията на друга държава членка и/или когато през този период е настъпила промяна, включително замяна на лицето по чл. 15а, ал. 2, т. 3 от ЗДДС, и не е декларирало същите в данъчен период (месец януари, февруари и/или март 2020 г.)  декларира тези прехвърляния и промени в данъчен период - април като попълва раздел „Г“ на VIES-декларациятаВ тази връзка са предвидени изменения в ППЗДДС за подаване на файловете за СД за ДДС, дневник за покупките, дневник за продажбите, съответно на VIES-декларацията.Счетоводна Къща Цолови Финанс ООД, София.Във връзка с въвеждането на режим складиране на стоки до поискване Национална агенция за приходите ще актуализира информационната си система за прием на данни за СД за ДДС и VIES-декларация, съгласно измененията в правилника.През месец април НАП ще предостави и обновена версия на клиентския софтуер за генериране на отчетни регистри по ДДС, справка-декларация по ЗДДС и VIES-декларация.Счетоводна Къща Цолови Финанс ООД, София.Важно:Промените в правилата за валидация на файловете за СД за ДДС, дневник за покупките и дневник за продажбите не засяга структурата на файловете. Има промяна в структурата на файла за VIES-декларацията.Промените при прием на СД за ДДС, дневник за покупки, дневник за продажби и VIES-декларацията ще се прилагат за данъчни периоди от април 2020 г. (т.е. от 01.05.2020 г.).Ако Вие не използвате и не възнамерявате да използвате режима складиране на стоки до поискване, тогава не е необходимо да променяте използваният от Вас софтуер за генериране на СД за ДДС, дневници и VIES-декларация. НАП ще приеме и обработи подадените от Вас данни, както и до момента.счетоводни услуги цени.Само в случай, че Вие прилагате режима складиране на стоки до поискване е необходима промяна в използвания от Вас софтуер за генериране на СД за ДДС, дневници за покупки и продажби и VIES-декларация.Електронните регистри по чл. 113 г, ал. 1 и ал. 2, които са задължени да водят  лицата, ще се подават при поискване от орган по приходите в структуриран формат, определен в Приложение №41 по електронен път или на електронен носител при условията и по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (за тях няма да се използва Портала за ел. услуги на НАП).счетоводни услуги цени.• Предвидени са правила за доказване облагането на вътреобщностното придобиване в друга държава членка, където стоките пристигат или превозът им завършва, в случаите когато лицето, извършило изпращане или транспортиране на стоки в рамките на неговата икономическа дейност от територията на страната до територията на друга държава членка, не е регистрирано за целите на ДДС в тази държава членка. Съответно е въведен и ред за корекция.счетоводни услуги цени.•  Предвидено е, че за начисления данък за направени последващи разходи, свързани с подобрение на стоки, включително недвижими имоти, различни от сграда, и услуги, които са или биха били дълготрайни активи, за който не възниква нов 20-годишен срок, съответно 5-годишен срок корекциите се извършват за остатъка от годините на 20-годишния, съответно 5-годишния срок.•  Предвидено е задължението за уведомяването по чл. 131г, ал. 3 от закона да се извършва по електронен път при условията и по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс в 7-дневен срок преди първата доставка, за която следва да се начисли данък по чл. 82, ал. 6, т. 1 или 2 от закона.счетоводни услуги цени.• При подаване на заявление за регистрация по ЗДДС е предвидено изискване за лицата, извършващи еднородна дейност в един и същ обект/едни и същи обекти от две или повече свързани лица или лица, действащи съгласувано, да подават справка за облагаемия оборот.• При подаване на заявление за дерегистрация по ЗДДС на лицата, установени в друга държава членка, които са регистрирани по този закон във връзка с извършвани вътреобщностни придобивания на стоки на територията на страната при условията на режим складиране на стоки до поискване или верижни доставки е предвидено изискване същите да представят справка за последните 12 месеца преди текущия месец за извършените облагаеми вътреобщностни придобивания.счетоводни услуги цени.Следва да се има предвид, че посочените по-горе промени са част от измененията в ППЗДДС, които НАП счита за по-съществени и които биха засегнали по-широк кръг от данъчно задължени лица.счетоводни услуги цени.

Коментари (0)
Напиши коментар
Име:
E-mail:
Коментар:
Код за сигурност: