Публикувани са данните за изпълнението на консолидираната фискална програма към 29.02.2020 г.

  • 31/03/2020 19:37
  • |
  • 0 коментара

счетоводни услуги цени

Публикувани са данните за изпълнението на консолидираната фискална програма към 29.02.2020 г.

Представените данни обхващат период преди въвеждането на извънредното положение, във връзка с мерките за ограничаване на разпространението на COVID-19 в България.

На база на данните от месечните отчети за касово изпълнение на бюджетите на първостепенните разпоредители с бюджет приходите, помощите и даренията по КФП към февруари 2020 г. са в размер на 7 463,8 млн. лв. или 15,9 % от годишните разчети. Съпоставени със същия период на предходната година те нарастват номинално с 244,1 млн. лв., в т.ч. данъчните и неданъчните приходи – със 166,1 млн. лв. (2,5 %), а постъпленията от помощи и дарения (основно грантове по програмите и фондовете на ЕС) - със 78,0 млн. лв. (16,7 %).счетоводни услуги цени.

Общата сума на данъчните постъпления, вкл. приходите от осигурителни вноски, възлиза на 5 836,5 млн. лв., което представлява 15,6 % от планираните за годината данъчни приходи.

Приходите от преки данъци са в размер на 775,5 млн. лв. или 10,8 % от предвидените в разчетите за годината.счетоводни услуги цени.

Приходите от косвени данъци са в размер на 3 123,9 млн. лв., което е 17,6 % от разчетите за годината. Постъпленията от ДДС са в размер на 2 151,9 млн. лв. или 18,3 % от планираните. Приходите от акцизи възлизат на 920,0 млн. лв. (16,2 % от разчетените за годината). Постъпленията от мита са 39,6 млн. лв. или 16,7 % от годишните разчети.

Постъпленията от други данъци (вкл. имуществени и други данъци по ЗКПО) са в размер на 172,2 млн. лв. или 14,0 % изпълнение на годишните разчети.

Приходите от социални и здравноосигурителни вноски са 1 764,8 млн. лв., което представлява 15,7 % от разчетените за 2020 година

Неданъчните приходи са в размер на 1 082,3 млн. лв., което представлява 16,0 % от годишните разчети.счетоводни услуги цени.

Приходите от помощи и дарения са в размер на 545,0 млн. лева.

Разходите по КФП (вкл. вноската на Република България в бюджета на ЕС) към февруари 2020 г. възлизат на 5 983,6 млн. лв., което е 12,8 % от годишните разчети. За сравнение, разходите по КФП към февруари 2019 г. бяха в размер на 5 706,2 млн. лева. Номиналното нарастване, съпоставено с февруари 2019 г., се дължи основно на по-високия размер на капиталовите разходи, на разходите за персонал, на социалните плащания (базов ефект от увеличението на пенсиите от юли 2019 г.), на разходите за субсидии и други.

Нелихвените разходи са в размер на 5 630,7 млн. лв., което представлява 12,6 % от годишните разчети. Текущите нелихвени разходи към февруари 2020 г. са в размер на 5 273,9 млн. лв., капиталовите разходи (вкл. нетния прираст на държавния резерв) възлизат на 351,1 млн. лева. Предоставените текущи и капиталови трансфери за чужбина са в размер на 5,7 млн. лева. Лихвените плащания са в размер на 47,9 млн. лв. или 7,3 % от планираните за 2020 година.счетоводни услуги цени.

Частта от вноската на Република България в бюджета на ЕС, изплатена към 29.02.2020 г. от централния бюджет, възлиза на 305,1 млн. лв., което е в изпълнение на действащото към момента законодателство в областта на собствените ресурси на ЕС - Решение на Съвета 2014/335/ЕС, Евратом относно системата на собствените ресурси на Европейския съюз, Регламент (ЕС, Евратом) № 608/2014 на Съвета от 26 май 2014 г. за определяне на мерки за прилагане на системата на собствените ресурси на ЕС и Регламент (EС, Евратом) № 609/2014 на Съвета от 26 май 2014 г. относно методите и процедурата за предоставяне на традиционните собствени ресурси, собствените ресурси на база ДДС и на база БНД и относно мерките за удовлетворяване на потребностите от парични средства, изменен с Регламент (EС, Евратом) 2016/804 на Съвета от 17 май 2016 година.

Счетоводна Къща Цолови Финанс София.

Бюджетното салдо по КФП на касова основа за месец февруари 2020 г. е положително в размер на 1 480,2 млн. лв. и се формира от превишение на приходите над разходите по националния бюджет в размер на 1 220,8 млн. лв. и по европейските средства в размер на 259,4 млн. лева.

Размерът на фискалния резерв към 29.02.2020 г. е 10,6 млрд. лв., в т.ч. 10,4 млрд. лв. депозити на фискалния резерв в БНБ и банки и 0,2 млрд. лв. вземания от фондовете на Европейския съюз за сертифицирани разходи, аванси и други.Счетоводна Къща Цолови Финанс София.

Данните за изпълнението на консолидираната фискална програма към 29 февруари 2020 г. са публикувани на интернет страницата на Министерството на финансите, в категория „Статистика". Освен статистическите данни е публикуван и Информационен бюлетин за изпълнението на държавния бюджет и основните показатели на консолидираната фискална програма, който представлява кратък анализ на изпълнението на основните бюджетни параметри на консолидирано ниво и по съставни бюджети.Счетоводна Къща Цолови Финанс София.

източник:Министерство на финансите

Коментари (0)
Напиши коментар
Име:
E-mail:
Коментар:
Код за сигурност: