От 1 юли е-търговците, избрали алтернативен режим на отчитане на неприсъствени плащания, подават онлайн информация в НАП.

  • 13/10/2020 11:19
  • |
  • 0 коментара

счетоводни услуги цени

От 1 юли е-търговците, избрали алтернативен режим на отчитане на неприсъствени плащания, подават онлайн информация в НАП.От 1 юли 2020 г., чрез електронната услуга за подаване на информация по Приложение №33 от Наредба №Н-18/2006 г. за регистриране и отчитане чрез фискални устройства на продажбите в търговските обекти, изискванията към софтуерите за управлението им и изисквания към лицата, които извършват продажби чрез електронен магазин (Наредба №Н-18/2006 г.), електронните търговци ще могат да заявят желанието си да прилагат алтернативния режим за отчитане на продажби, за които е извършено неприсъствено плащане с кредитна или дебитна карта.Необходимо е търговците, които извършват продажби чрез електронен магазин, отговарят на изискванията на наредбата за прилагане на алтернативния режим и желаят да се възползват от него, да подадат към НАП информация за: използваните доставчици на платежни услуги; платежните сметки, по които се получават плащанията по извършваните продажби; номерата на използваните виртуални ПОС; информация относно софтуера на електронния магазин.С подаването на информацията към НАП търговецът ще получи и уникален идентификационен номер на електронния си магазин.В случай че за електронния магазин вече е подадена информация по Приложение №33 от наредбата, търговците следва да подадат посочените по-горе данни чрез коригиране на подадените такива.Напомняме, че за прилагането на алтернативния режим за отчитане на продажби, за които е извършено неприсъствено плащане с кредитна или дебитна карта, е необходимо да бъдат  изпълнени едновременно следните условия:1. Софтуерът за управление на продажбите в електронния магазин следва да:  генерира уникален номер на всяка регистрирана поръчка за закупуване на стока/услуга; да осигурява пълнота и интегритет на създаваните при използването му данни; да осигурява еднозначна автентификация на потребителите/операторите при работа с него. Когато софтуерът представлява модул от софтуер, останалите модули не могат да имат дублираща функционалност за управление на продажбите или функционалност, целяща заобикаляне на изискванията на наредбата;2. За продажбите, извършвани чрез електронния магазин, търговецът приема неприсъствени плащания, извършвани с кредитна и дебитна карта, и не приема други плащания, изискващи издаването на фискален/системен бон;3. Чрез софтуера по т. 1 не се управляват други продажби, извън продажбите по т. 2.За извършваните продажби по този ред, вместо фискален/системен бон, електронните търговци издават документ, който трябва да съдържа най-малко следните реквизити: наименование, номер и дата на документа; данни за търговеца; уникален номер на клиентската поръчка; референтен номер на финансовата трансакция;  наименование на стоката/услугата, код на данъчна група, количество и стойност по видове закупени стоки/услуги, единична цена, обща сума за плащане и начин/и на плащане; двумерен баркод (QR код), съдържащ посочена в наредбата информация за продажбата.Всички електронни търговци, прилагащи алтернативния режим за неприсъствени плащания, са длъжни да подават за всеки календарен месец към НАП стандартизиран одиторски файл, съдържащ информация за направените в електронния магазин поръчки, по които са извършени доставки на стоки/услуги през месеца. Файлът е в XML формат, съгласно приложение №38 от наредбата, и се подава от 1–во до 15-то число на месеца, следващ месеца, за който се отнася. XSD-схемата на файла можете да изтеглите тук. XSD-схемата, както и примерен XML файл, са достъпни и на сайта на НАП, в раздел Програмни продукти, Спецификации за подаване на данни, Електронни магазини.С един файл може да се подава информация само за един електронен магазин.В рамките на периода на подаване могат да се подават многократно данни за един електронен магазин. За окончателни се считат последно подадените данни в рамките на периода на подаване.От 1 юли 2020 г. до 31 юли 2020 г. в електронния портал на НАП ще е налична тестова услуга "Подаване на стандартизиран одиторски файл от лицето по чл. 3, ал. 17 от Наредба №Н-18/13.12.2006 г.". Достъп до нея ще получат автоматично лицата, които имат достъп до електронната услуга „Информация, подавана от лицата по чл. 3 от Наредба №Н-18/2006г., извършващи продажби на стоки/услуги чрез електронен магазин“.От 1 август 2020 г. услугата "Подаване на стандартизиран одиторски файл от лицето по чл. 3, ал. 17 от Наредба №Н-18/13.12.2006 г." ще бъде достъпна за подаване на реални данни.Необходимо е всяко лице, което извършва продажби чрез електронен магазин, изпълнява условията и желае да прилага алтернативния режим за отчитане на продажби, за които е извършено неприсъствено плащане с кредитна или дебитна карта, да се запознае подробно с разпоредбите на чл. 3, ал.17 и глава седма "г"  от Наредба №Н-18/2006 г.счетоводни услуги

Коментари (0)
Напиши коментар
Име:
E-mail:
Коментар:
Код за сигурност: