Нова Спогодба за избягване на двойното данъчно облагане (СИДДО) между Република България и Ислямска република Пакистан.

  • 01/05/2020 13:52
  • |
  • 0 коментара

счетоводни услуги цени

Нова Спогодба за избягване на двойното данъчно облагане (СИДДО) между Република България и Ислямска република Пакистан.Национална агенция за приходите уведомява своите клиенти, че на 20 февруари 2020 г. влезе в сила нова СИДДО между България и Пакистан 10.04.2020. Спогодбата е обнародвана в ДВ бр. 22 от 13 март 2020 г. и се прилага от 1 януари 2021 г. по отношение на данъците, удържани при източника, за суми, получени или начислени на или след 1 януари 2021 г., и по отношение на другите данъци за данъчните години, започващи на или след 1 януари 2021 г.счетоводни услуги цени.Спогодбата е съобразена със съвременните принципи на международното данъчно облагане, отразени в актуалния Модел на данъчна спогодба на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие и глобалния проект за противодействие на свиването на данъчната основа и прехвърлянето на печалби (BEPS Project). счетоводни услуги цени.Считано от 01.01.2021 г. местните лица на Пакистан, които реализират доходи от източник в България, могат да ползват данъчните облекчения, предвидени в новата СИДДО. За доходи с размер над 500 000 лева годишно основанията за прилагане  на облекченията по СИДДО се удостоверяват пред органите по приходите в искане по чл. 137 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК), а за доходи под този размер следва да се представят доказателствата по чл. 136 от ДОПК пред платеца на доходите. счетоводни услуги цени.Източник: НАП

Коментари (0)
Напиши коментар
Име:
E-mail:
Коментар:
Код за сигурност: