НОИ стриктно прилага нормативната уредба при отпускането на пенсии.

 • 13/10/2020 11:45
 • |
 • 0 коментара

счетоводни услуги цени

НОИ стриктно прилага нормативната уредба при отпускането на пенсии.Изчисляването на индивидуалния коефициент при отпускане на пенсии, свързани с трудова дейност, от Националния осигурителен институт (НОИ) се реализира за всички осигурени лица при стриктно спазване на нормативно установените правила.Това включва както начинът за изчисляване размера на пенсиите и в частност – за изчисляване на индивидуалния коефициент, като елемент от пенсионната формула, който е нормативно регламентиран в Кодекса за социално осигуряване (КСО), така и детайлизирането на правилата в Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж.На тази основа са разработени и последователно във времето се прилагат ясни методики за изчисляване на индивидуалния коефициент при определяне размера на пенсиите, свързани с трудова дейност, отпуснати с начална дата преди и след 31.12.2018 г. В тях са възпроизведени нормативните правила и е определена формулата за изчисляване на коефициента. Методиките отразяват индивидуалния принос и осигурителната история на всяко лице по периоди на осигуряване, включително и случаите, в които се намалява или не осигурителният доход, с който се изчислява индивидуалният коефициент на лицата, подлежащи на задължително осигуряване и в универсален пенсионен фонд (УПФ).Във функциониращите от началото на 2002 г. универсални пенсионни фондове задължително се осигуряват за допълнителна пенсия лицата, родени след 31 декември 1959 г., ако са осигурени във фонд „Пенсии“, съответно във фонд „Пенсии за лицата по чл. 69“, на държавното обществено осигуряване (ДОО), освен ако не са избрали да променят осигуряването си към съответните пенсионни фондове на ДОО.От самото начало КСО предвижда намаляване на индивидуалния коефициент за периодите, през които лицата са били осигурени в универсален пенсионен фонд. Намалението се прави на базата на съотношението между размерите на осигурителните вноски за универсален пенсионен фонд и за фонд „Пенсии“ на държавното обществено осигуряване за трета категория труд за лицата родени преди 01.01.1960 г. Съотношението за всяко осигурено лице се определя индивидуално съобразно конкретиката на неговата осигурителна история. Изрично са регламентирани и случаите, в които осигурителният доход, от който се изчислява индивидуалният коефициент на лице, родено след 31 декември 1959 г., не се намалява, като това са хипотезите, когато към датата на постановяване на разпореждането за отпускане на пенсията:
 • лицето е с променено осигуряване по чл. 4б от КСО, или
 • лицето е възобновило осигуряването си в универсален пенсионен фонд по реда на чл. 124а от КСО – за месеците, през които лицето не е било осигурено в УПФ и натрупаните средства от индивидуалната му партида са били прехвърлени в Държавния фонд за гарантиране устойчивостта на държавната пенсионна система,
 • средствата на лицето са били прехвърлени във фонд "Пенсии", съответно във фонд „Пенсии за лицата по чл. 69“ на ДОО.
 • С промени в КСО в сила от 2016 г. законодателят даде възможност на лицата, родени след 1959 г., да променят осигуряването си от универсален пенсионен фонд във фонд "Пенсии", съответно във фонд "Пенсии за лицата по чл. 69" на ДОО, с увеличена осигурителна вноска в размера на осигурителната вноска за универсален пенсионен фонд, при следните условия:
 • не по-късно от пет години преди да навършат общата пенсионна възраст по чл. 68, ал. 1 от КСО;
 • да не им е отпусната пенсия за осигурителен стаж и възраст.
 • Въз основа на заявлението, натрупаните средства по индивидуалната партида на лицето в УПФ се прехвърлят в Държавния фонд за гарантиране устойчивостта на държавната пенсионна система, т. нар. „Сребърен фонд“. Дружеството, управляващо универсалния фонд, трябва да прехвърли средствата в шестмесечен срок от датата на заявлението. То е задължено в едноседмичен срок от превода да изпрати на осигуреното лице извлечение от индивидуалната му партида, с което да го уведоми за прехвърлянето и за размера на преведените средства. След отпускане на пенсия по част първа на КСО, както и при смърт на лице, направило преди това избор за промяна на осигуряването, средства му, прехвърлени в „Сребърния фонд“, се превеждат във фонд „Пенсии“, съответно фонд „Пенсии за лицата по чл. 69“ на ДОО.Наличните към месец октомври 2020 г. данни показват, че до този момент общо 52 340 лица са подали заявления за промяна на осигуряването им от УПФ. От тях 20 240 лица вече са пенсионери. Останалите, които още не са се пенсионирали, представляват 1,6% от осигурените към август 2020 г. лица, родени след 31.12.1959 г.Националният осигурителен институт отново подчертава, че стриктно прилага съществуващата законова рамка и по отношение на отпускането на пенсии от държавното обществено осигуряване се ръководи единствено от законосъобразността на своите действия и спазването на записаното в съответните нормативни документи. Всяка друга интерпретация за ролята на НОИ в пенсионното производство би била подвеждаща и не би отговаряла на фактическата страна на нещата. Евентуалната промяната на съществуващата правна рамка, включително и смяна на методиката за изчисление на индивидуалния коефициент, преминава единствено и само през законодателни промени.счетоводни услуги

  Коментари (0)
  Напиши коментар
  Име:
  E-mail:
  Коментар:
  Код за сигурност: