НАП ще събира надвзетите партийни субсидии

  • 12/02/2021 12:59
  • |
  • 0 коментара

счетоводни услуги цени

НАП ще събира надвзетите партийни субсидии.Националната агенция за приходите ще събира надвзетите държавни средства на партиите и съответните коалиции, които са получени като субсидии и не са възстановени в законоустановения срок 31 януари 2021 г. Те представляват частни държавни вземания и по силата на закона (ДОПК) се събират от органите по приходите. Като първа стъпка на съответните партии и коалиции ще бъдат изпратени покани за доброволно изпълнение. В случаите, при които такова плащане не бъде извършено, органите по приходите ще предприемат действия по незабавно изпълнение по реда на Гражданския процесуален кодекс (ГПК). На основание чл. 414 от ГПК длъжникът има право да направи писмено възражение. В тези случаи, НАП предявява иск за установяване на вземането. Съгласно чл. 420, ал. 1 от ГПК направено възражение срещу заповедта за изпълнение не спира принудителното изпълнение, освен когато длъжникът представи надлежно обезпечение за кредитора по реда на чл. 180 и чл. 181 от Закона за задълженията и договорите.По всяко време в хода на гореописания ред за събиране, длъжникът може да отправи искане за отсрочване или разсрочване на задължението. Искането следва да съдържа информация относно предлагания ред, начин и срокове за изплащане на задължението, както и гаранциите и/или обезпеченията, които длъжникът е в състояние да предостави. При постигане на съгласие относно параметрите на изплащане на дълга, се изготвя погасителен план. При надлежно и срочно изпълнение на погасителния план принудителното изпълнение от страна на НАП може да бъде спряно.Доколкото срокът за възстановяване на надвзетата държавна субсидия съгласно е изтекъл на 31.01.2021 г., след тази дата, до окончателното погасяване на задължението, се начислява лихва за забава в размер на законната лихва.   Счетоводна Фирма Цолови Финанс

Коментари (0)
Напиши коментар
Име:
E-mail:
Коментар:
Код за сигурност: