На база на данните от месечните отчети за касово изпълнение на бюджетите на първостепенните разпоредители с бюджет приходите, помощите и даренията по КФП към май 2020 г.

  • 13/10/2020 11:50
  • |
  • 0 коментара

счетоводни услуги цени

На база на данните от месечните отчети за касово изпълнение на бюджетите на първостепенните разпоредители с бюджет приходите, помощите и даренията по КФП към май 2020 г. са в размер на 17 636,6 млн. лв. или 39,7 % от годишните разчети. Съпоставени със същия период на предходната година те намаляват номинално с 1 082,9 млн. лева. При данъчните и неданъчните приходи се наблюдава спад с 1 450,1 млн. лв. (8,2 %), а постъпленията от помощи и дарения (основно грантове по програмите и фондовете на ЕС) са повече с 367,2 млн. лв. (37,1 %), сравнени с края на май 2019 година. Забавянето в приходите се дължи от една страна на удължаването на срокове по Закона за корпоративното подоходно облагане, Закона за данък върху доходите на физическите лица и Закона за местни данъци и такси със Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с Решение на НС от 13 март 2020 година, и от друга – с негативните ефекти върху постъпленията при повечето основни данъци и осигурителни вноски от въведените ограничения в България и света във връзка с борбата с разпространението на COVID-19. Очаква се негативната тенденция да продължи и през следващите няколко месеца.

Общата сума на данъчните постъпления, вкл. приходите от осигурителни вноски, възлиза на 13 997,4 млн. лв., което представлява 40,1 % от планираните за годината данъчни приходи. Приходите от преки данъци са в размер на 2 457,6 млн. лв. или 37,3 % от предвидените в разчетите за годината. Приходите от косвени данъци са в размер на 6 631,8 млн. лв., което е 40,6 % от разчетите за годината. Постъпленията от ДДС са в размер на 4 425,0 млн. лв. или 41,6 % от планираните. Намалената стопанска активност и влошените макроикономически показатели за потребление, внос, износ, както и спадът на цената на суровия петрол, вследствие разпространението на COVID-19, се очаква да повлияят негативно върху приходите от данъка и през следващите месеци на текущата година. Приходите от акцизи възлизат на 2 097,0 млн. лв. (38,5 % от разчетените за годината). Постъпленията от мита са 86,8 млн. лв. или 46,3 % от годишните разчети. Постъпленията от други данъци (вкл. имуществени и др. данъци по ЗКПО) са в размер на 498,4 млн. лв. или 41,2 % изпълнение на годишните разчети. Приходите от социални и здравноосигурителни вноски са  4 409,7 млн. лв., което представлява 40,8 % от разчетените за годината.

Неданъчните приходи са в размер на 2 282,5 млн. лв., което представлява 33,7 % от годишните разчети. Приходите от помощи и дарения са в размер на 1 356,7 млн. лева.

Разходите по КФП (вкл. вноската на Република България в бюджета на ЕС) към май 2020 г. възлизат на 16 323,4 млн. лв., което е 34,1 % от годишните разчети. За сравнение разходите по КФП към май 2019 г. бяха в размер на 15 693,8 млн. лева. Номиналното нарастване, съпоставено със същия период на предходната година, се дължи основно на по-високия размер социални плащания (базов ефект от увеличението на пенсиите от юли 2019 г.), по-високи капиталови разходи, разходи за персонал и други.

Нелихвените разходи са в размер на 15 362,0 млн. лв., което представлява 33,7 % от годишните разчети. Текущите нелихвени разходи към май 2020 г. са в размер на 14 234,4 млн. лв., капиталовите разходи (вкл. нетния прираст на държавния резерв) възлизат на 1 115,8 млн. лева. Предоставените текущи и капиталови трансфери за чужбина са в размер на 11,8 млн. лева. Лихвените плащания са в размер на 346,2 млн. лв. или 47,8 % от планираните за 2020 година.

Частта от вноската на Република България в бюджета на ЕС, изплатена към 31.05.2020 г. от централния бюджет, възлиза на 615,3 млн. лв., което е в изпълнение на действащото към момента законодателство в областта на собствените ресурси на ЕС - Решение на Съвета 2014/335/ЕС, Евратом относно системата на собствените ресурси на Европейския съюз, Регламент (ЕС, Евратом) № 608/2014 на Съвета от 26 май 2014 г. за определяне на мерки за прилагане на системата на собствените ресурси на ЕС и Регламент (EС, Евратом) № 609/2014 на Съвета от 26 май 2014 г. относно методите и процедурата за предоставяне на традиционните собствени ресурси, собствените ресурси на база ДДС и на база БНД и относно мерките за удовлетворяване на потребностите от парични средства, изменен с Регламент (EС, Евратом) 2016/804 на Съвета от 17 май 2016 година.

Бюджетното салдо по КФП на касова основа към 31 май 2020 г. е положително в размер на 1 313,2 млн. лв. и се формира от превишение на приходите над разходите по националния бюджет в размер на 825,7 млн. лв. и по европейските средства в размер на 487,6 млн. лева.

Размерът на фискалния резерв към 31.05.2020 г. е 10,2 млрд. лв., в т.ч. 9,7  млрд. лв. депозити на фискалния резерв в БНБ и банки, както и 0,5 млрд. лв. вземания от фондовете на Европейския съюз за сертифицирани разходи, аванси и други.

Данните за изпълнението на консолидираната фискална програма към 31 май 2020 г. са публикувани на интернет страницата на Министерството на финансите, в категория „Статистика". Освен статистическите данни е публикуван и Информационен бюлетин за изпълнението на държавния бюджет и основните показатели на консолидираната фискална програма, който представлява кратък анализ на изпълнението на основните бюджетни параметри на консолидирано ниво и по съставни бюджети.

счетоводни услуги

Коментари (0)
Напиши коментар
Име:
E-mail:
Коментар:
Код за сигурност: