Министерството на финансите публикува данните за финансовото състояние на общините към края на 2019 г. и на общините със съгласувани планове за финансово оздравяване.

  • 02/04/2020 13:59
  • |
  • 0 коментара

счетоводни услуги цени

Министерството на финансите публикува данните за финансовото състояние на общините към края на 2019 г. и на общините със съгласувани планове за финансово оздравяване.

Анализът на данните показва, че в края на 2019 г. спрямо 2018 г. намалява броят на общините, отговарящи на условията за финансово оздравяване по чл. 130а от ЗПФ. Наблюдава се относително еднаква структура на разходите по икономически елементи, но се отбелязват и тенденции за по-добро управление на бюджетните средства от страна на редица общини.счетоводни услуги софия.

Средният дял на приходите в общите постъпления за страната намалява до 34,92 %, спрямо 36,65 % в края на 2018 г. Към края на 2019 г., както и през 2018 г., общо 38 общини отчитат дял на приходите от общите постъпления, по-висок от средния за страната. Средният за страната дял на покритие на разходите за местни дейности с приходи се понижава до 78,02 %, спрямо 82,38 % през 2018 г., като 64 общини постигат резултат над средното за страната (при 57 в края на 2017 г.). По отношение на бюджетното салдо спрямо общите постъпления по отчет – средното равнище за страната към края на 2019 г. е -2,90 % (при 1,70 % в края на 2018 година). Броят на общините, отчитащи резултат над средния към края на 2019 г., е 149 и е по-малък спрямо този към края на 2018 г., когато общините са били 156. Следва да се отбележи, че бюджетното салдо на общините на национално ниво през 2019 г. е отрицателно, поради което и неговият дял в общите постъпления е отрицателен. Средното за страната равнище на размера на дълга, като процент от планираните приходи, изравнителна субсидия и други трансфери за местни дейности от ЦБ, спада до 48,91 % (при 50,25 % за 2018 г.) и е относително стабилно. Делът на просрочените задължения от планираните приходи, изравнителна субсидия и други трансфери за местни дейности от ЦБ на национално равнище за страната нараства до 5,81 % в края на 2019 г. (при 4,40 % през 2018 г.).счетоводни услуги софия.

Общините, които отговарят на три и повече от критериите по чл. 130а от Закона за публичните финанси за класирането им като общини с финансови затруднения през 2020 г., въз основа на данните от годишните отчети за касово изпълнение на бюджетите на общините, оборотните ведомости и информацията по чл. 5а от Закона за местните данъци и такси към края на 2019 г., са 16 общини (6,0 % от всички в страната) – Струмяни, Созопол, Аврен, Белоградчик, Брегово, Димово, Добрич, Кърджали, Кочериново, Сапарева баня, Велинград, Септември, Неделино, Чепеларе, Минерални бани и Стамболово. Към края на 2018 г. общините по този показател са 17 (6,4 %).

Общините, които през 2020 г. отпадат от списъка за финансово оздравяване, са 6 – Кресна, Криводол, Оряхово, Перник, Цар Калоян и Девин. Допусканията за тях са, че приетите от тяхна страна мерки и планове за оздравяване са довели до положителни резултати и подобряване на един или повече от показателите, въз основа на които се прави оценка на финансовото им състояние. Общините, които попадат в списъка за финансово оздравяване през 2020 г., но не фигурират в този за 2019 г. , са 5 –Аврен, Добрич, Сапарева баня, Велинград и Минерални бани. Общините Аврен и Добрич за пръв път от въвеждането на условията по чл. 130а, ал. 1 от ЗПФ за определяне на общини с финансови затруднения, са определени като такива. Общините, които трайно попадат в списъка за финансово оздравяване в периода 2016-2020 г., са 6 – Струмяни, Димово, Септември, Неделино, Чепеларе и Стамболово.счетоводни услуги софия.

На основание на чл. 90, ал. 1 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2020 г. като общини с финансови затруднения се определят и общините Борино и Чирпан, тъй като наличните към края на 2019 г. задължения към доставчици в отчетна група сметки за средства от Европейския съюз, по данни от сборните годишни оборотни ведомости на съответните общини, надвишават 50 на сто от отчетените към края на годината разходи по бюджета на общината, независимо дали са налице условията по чл. 130а, ал. 1 от Закона за публичните финанси. Тези две общини през 2020 г. следва да прилагат разпоредбите на глава осма „а“ от ЗПФ.

Детайлна информация за финансовото състояние на общините към края на изминалата година и за съгласуваните от министъра на финансите планове за финансово оздравяване на общините можете да видите в публикувания анализ.

И през 2020 г. усилията на Министерството на финансите ще бъдат в посока да се подобри ефективността на управление на общинските бюджети.счетоводни услуги софия.

ИЗТОЧНИК:Министерство на финансите

Коментари (0)
Напиши коментар
Име:
E-mail:
Коментар:
Код за сигурност: