Какво е годишна данъчна декларация за облагане на доходите на физическите лица по чл. 50 от ЗДДФЛ?

 • 22/03/2020 00:22
 • |
 • 0 коментара

счетоводни услуги цени

Какво е годишна данъчна декларация за облагане на доходите на физическите лица по чл. 50 от ЗДДФЛ? С годишната данъчна декларация гражданите сами определят дължимия от тях данък върху общата годишна данъчна основа за доходите, който са придобили през предходната година. Чрез тази декларация те се самозадължават пред НАП. В България доходите се облагат с плосък данък от 10%. Данъкът на едноличните търговци е 15%.Кой подава декларация за доходите?1. Всяко местно физическо лице, което през предходната година е:
 • получило доходи, подлежащи на облагане с данък върху общата годишна данъчна основа или данък върху годишната данъчна основа за доходите от стопанска дейност като едноличен търговец;
 • иска да ползва данъчни облекчения;
 • лице, което е плащало патентен данък;
 • лице, което има необлагаеми доходи от дейност по таксиметров превоз на пътници, извършвана от физически лица - водачи, от името на регистриран превозвач.
 • е дало или получило заем/и от други граждани или дружества в размер на общо над 10 000 лв. или има непогасени остатъци общо над 40 000 лв. от дадени или получени заеми през годината или през предходните пет години;счетоводни услуги цени.
 • притежава акции и дялови участия в дружества и недвижима собственост в чужбина;
 • е придобило доходи от източник в чужбина, подлежащи на облагане с окончателен данък. 
Пример: Годишна данъчна декларация за облагане на доходите се подава задължително, ако получавате доходи от наем; реализирате облагаеми доходи от продажба на имущество, вкл. акции, дялови участия и т. н. Декларация подавате и ако искате да ползвате данъчното облекчение за млади семейства, дори и да получавате само доходи по трудово правоотношение.2. Всяко чуждестранно физическо лице, което през предходната година е получило доходи, подлежащи на облагане с данък върху общата годишна данъчна основа от източник в България.ВНИМАНИЕ: Местните физически лица могат да декларират в годишната данъчна декларация и придобитите през годината необлагаеми доходи по чл. 13, ал. 1, т. 1-28 от ЗДДФЛ, полученото имущество по наследство, завет и дарение, както и полученото имущество с възстановено право на собственост по реда на нормативен акт. Тези доходи не подлежат на задължително деклариране, а се описват само по желание на местното физическо лице в Приложение № 13 на годишната данъчна декларация.Не се подава годишна данъчна декларация:
 • за доходи, които са обложени с окончателен данък като например доходи от лихви по банкови сметки от България (по изключение за определени доходи от чужбина, които се облагат с окончателен данък декларацията трябва да се подава);
 • ако се получават само доходи от трудов договор;
 • за необлагаемите доходи, с изключение на необлагаемите доходи от дейност по таксиметров превоз на пътници, извършвана от физически лица - водачи, от името на регистриран превозвач.
Какъв е срокът за подаване на декларацията?Декларацията се подава от 10 януари до 30 април на годината, следваща годината, в която е получен доходът. Отстъпка от данъкаЛицата, които подават годишната данъчна декларация по електронен път, могат да ползват 5 на сто отстъпка от данъка за довнасяне по годишната данъчна декларация, но не повече от 500 лв., ако едновременно отговарят на следните условия:счетоводни услуги цени
 • подали са годишна данъчна декларация по електронен път в срок до 31 март на следващата година;
 • към момента на подаване на декларацията нямат подлежащи на принудително изпълнение публични задължения; и
 • данъкът за довнасяне по годишната данъчна декларация е внесен в срок до 31 март на следващата година.
Къде се подава?
 • По електронен път с персонален идентификационен код (ПИК), като получаването му е безплатно от всеки офис на НАП, или с квалифициран електронен подпис (КЕП). За целта трябва да притежавате ПИК или КЕП и да сте подали заявление в НАП, че искате да общувате с администрацията чрез интернет. Самоосигуряващите се лица по смисъла на КСО подават годишната си данъчна декларация само по електронен път.
 • По пощата – с обратна разписка.
 • На място в определени пощенски станции срещу входящ номер.
 • В офиса на НАП по постоянен адрес.
 • В пощенска станция.
От къде мога да получа декларация?
 • От интернет страницата на НАП.
 • От всеки офис на НАП.
Попълване на годишната данъчна декларация с бар кодОт интернет страницата на НАП може да се изтегли декларация за облагане на доходите с баркод. Това е програмен продукт, чрез който много лесно и бързо може да се попълни декларацията и да се изчисли дължимия данък без аритметични грешки.Счетоводна Къща Цолови Финанс ООД, София.

Коментари (0)
Напиши коментар
Име:
E-mail:
Коментар:
Код за сигурност: