Протокол по чл. 117 за доставка на пшеница от нерегистриран по ЗДДС ЗП

  • 07/08/2018 10:18
  • |
  • 0 коментара

Въпрос: ЕООД с дейност търговия на едро и дребно със зърнени култури получава фактура за доставка на пшеница от земеделски производител (ЗП), който като основание за неначисляване на ДДС е посочил чл. 113, ал. 9 от ЗДДС, тъй като не е регистриран по ЗДДС. Има ли нещо различно при съставянето и последващо осчетоводяване на протокола по чл 117 от ЗДДС?

счетоводни услуги 

taxes3.jpgВ запитването не е посочено изрично, че стоките се транспортират до България от и за сметка на малтийското дружество, но от въпроса предполагам, че сме изправени пред тази хипотеза и затова ще разгледаме нея.
 
При положение, че малтийското дружество само закупува и транспортира от Малта или от друга държава членка на ЕС стоките, които ще съхранява и продава от склад в България, можем да приемем, че въпросното дружество транспортира стоки в рамките на своята икономическа дейност от територията на Малта до територията на страната.

За целите на данъчния режим по ДДС преместването на стоки между структурни подразделения на един и същ правен субект, установени на териториите на различни държави членки на ЕС, е приравнено на облагаема доставка.
Предвид така описаната фактическа обстановка на първо място следва да отбележим, че в случая явно се касае за доставка на стока, която се третира от нормите на глава деветнадесета "а" от ЗДДС – доставка на стоки и услуги по Приложение Nо 2, с място на изпълнение на територията на страната, по които данъкът е изискуем от получателя.
 
В закона е въведен механизъм за обратно начисляване на ДДС (т. нар. „обърнато данъчно задължение”) по отношение на доставките на стоки, посочени в новата част II на Приложение N: 2 към ЗДДС. Става въпрос основно за доставки на зърно – пшеница, ръж, ечемик, овес, царевица, соя, ориз и др.
 
При извършване на  доставки с упоменатите стоки се прилага редът, указан в глава 19а ЗДДС. Това означава, че лицето – платец на ДДС по такива доставки, няма да е доставчикът, а ще е получателят, стига той да е регистрирано по ЗДДС лице. Получателят по такива доставки трябва да си самоначислява ДДС с протокол по чл 117, ал. 2 от ЗДДС – при доставчик, който е данъчно задължено лице.
 
Доставките на стоки, посочени в Приложение Nо 2, се документират с издаването на фактура, когато доставчикът е данъчно задължено лице. Във фактурата не трябва да фигурира ДДС на отделен ред. В нея ще се съдържат реквизитите на чл. 114, ал. 1 от ЗДДС и текст „обратно начисляване по „чл. 163а, ал. 2 ЗДДС” (чл. 97а, ал. 2 от ППЗДДС).  
 
Така съгласно въпросният текст на чл. 97а, ал. 2 от ППЗДДС, регистрирано лице, което извършва доставка по ал. 1, посочва в издадената фактура и известията към нея като основание за неначисляване на данъка "обратно начисляване по чл. 163а, ал. 2 ЗДДС".
 
Според мен щом доставчикът е данъчно задължено лице, макар и нерегистрирано по ЗДДС, правилно е във фактурата като основание за неначисляване на ДДС да се посочи "обратно начисляване по чл. 163а, ал. 2 ЗДДС".
 
Така според текста на чл. 163а, ал. 2 от ЗДДС данъкът за доставките по ал. 1 е изискуем от получателя - регистрирано по този закон лице, независимо дали доставчикът е данъчно задължено лице или данъчно незадължено лице.
 
Начисляването на данък от получателя на доставчика е регламентирано в чл. 163б от ЗДДС. За целта регистрирания по закона получател на стоката по Приложение 2, трябва да издаде протокол, както и да отрази същия в дневника за продажбите (за данъчния период на издаването му), а съдържащия се в документа данък – в справката – декларация за ДДС за същия период.
 
Когато доставчикът е данъчно задължено лице, получателя съставя протокол с реквизитите по чл. 117, ал. 2 от закона. Документът се издава не по-късно от 15 дни от датата, на която данъкът за доставката в станал изискуем.
 
Следва да се има предвид, че в ППЗДДС е създаден нов чл. 97а, отнасящ се до документирането и отчитането на доставките с обърнато данъчно задължение.
 

счетоводни услуги 
Фактурите следва да бъдат отразявани в дневниците за покупките на регистрираните получатели на тези доставки. В тази връзка следва да се има предвид разпоредбата на чл. 97а, ал. 4 от ППЗДДС, съгласно която регистрираното лице, което е получател по доставките по ал. 1, отразява издадените протоколи по чл 117 или чл. 163б, ал. 1, т. 2 от закона, като задължително посочва:
а) данъчната основа в колони 9 и 14, съответно данъка в колони 10 и 15 на дневник за продажбите;
б) данъчната основа в колони 9, 10 или 12 и начисления данък в колони 11 или 13 на дневника за покупките.