Промени Наредба 4 за изплащане, намаляване или отказ за изплащане, или оттегляне на платената финансова помощ за мерките и подмерките по чл. 9б, т. 2 от Закона за подпомагане на земеделските производители

  • 27/12/2019 16:36
  • |
  • 0 коментара

счетоводни услуги цени


Промени Наредба 4 за изплащане, намаляване или отказ за изплащане, или оттегляне на платената финансова помощ за мерките и подмерките по чл. 9б, т. 2 от Закона за подпомагане на земеделските производители
В брой 74 от 20 септември 2019 г. на Държавен вестник е обнародвана:


Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 4 от 2018 г. за условията и реда за изплащане, намаляване или отказ за изплащане, или за оттегляне на изплатената финансова помощ за мерките и подмерките по чл. 9б, т. 2 от Закона за подпомагане на земеделските производители (ДВ, бр. 48 от 2018 г.)

accountancy-skills-head2er.jpg§ 1. Създава се чл. 6а:
„Чл. 6а. (1) При използване на опростени разходи в съответствие с чл. 67, параграф 1, букви „б“ и „в“ от Регламент (ЕС) № 1303/2013 г. на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. за определяне на общоприложими разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд, Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и Европейския фонд за морско дело и рибарство и за определяне на общи разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд и Европейския фонд за морско дело и рибарство и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1083/2006 на Съвета (ОВ, 347 от 20 декември 2013 г.) се използват стойностите, определени в ПРСР 2014 – 2020 г.
(2) При използване на опростени разходи за подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегия за Водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ се прилага приложение № 1а.“

§ 2. В § 4 се правят следните изменения и допълнения:
1. Сегашният текст става ал. 1.
2. Създават се ал. 2 и 3:
„(2) За подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегия за Водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ се прилага чл. 6а, ал. 2.
(3) При кандидатстване за авансово плащане по реда на чл. 28, ал. 1 от Наредба № 1 от 2016 г. за прилагане на подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегия за Водено от общностите местно развитие” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. (ДВ, бр. 9 от 2016 г.) местната инициативна група прилага и документа по т. 8 от приложение № 2 към чл. 7, ал. 1.“

§ 3. Създава се приложение № 1а към чл. 6а, ал. 2:
 
„Приложение № 1а
към чл. 6а, ал. 2
СПИСЪК С ОПРОСТЕНИ РАЗХОДИ И ДОКУМЕНТИ, ДОКАЗВАЩИ ИЗВЪРШВАНЕТО НА ДЕЙНОСТИТЕ

ДейностОписание на дейносттаМерна единицаКоличествоЕдиничнацена в левовебез ДДСЕдиничнацена в левовес ДДСДокументи за отчитанеАБВГДЕЖ
1Работна/информационна срещаПровеждане на еднодневна работна среща за най-малко 10 участници – кафе-пауза, наем на залаброй1152182Списък на участниците, информационни материали и протоколи от проведени срещи, снимки и др.2Информационни срещи/семинариПровеждане на еднодневна информационна среща/семинар за най-малко 20 участници – кафе-пауза, наем на залаброй1242291Списък на участниците, информационни материали и протоколи от проведени срещи, снимки и др.3Информационни конференцииПровеждане на еднодневна информационна конференция за най-малко 50 участници – кафе-пауза, наем на зала, техническо обезпечаване на събитиетоброй1582698Списък на участниците, информационни материали и протоколи от проведени срещи, снимки и др.4Създаване на електронна страницаСъздаване на електронна страницаброй1525630Адрес на създадената електронна страница5Поддържане на електронна страницаПоддържане на електронна страницамесец17489Доклад от лицето, извършило поддръжката, и адрес на електронната страница6Публикация в регионални медииПредоставяне на информация за проекта чрез регионални медии, като съдържанието на публикацията във вестници е до 3 страници А4брой1300360Копия от публикации7Излъчване в регионални медииПредоставяне на информация за проекта чрез регионални медииминута194113Сертификати за излъчване8ОбучениеПровеждане на еднодневно обучение – зала, кафе-паузи, обяд, консумативи, лектор(за най-малко десет участници)брой1596715Списък на участниците (минимум десет участници), материали от обучението, доклад от лектора, снимки9ОбучениеПровеждане на еднодневно обучение – зала, кафе-паузи, обяд, консумативи, лектор(за най-малко двадесет участници)брой18721046Списък на участниците (минимум двадесет участници), материали от обучението, доклад от лектора, снимки10Проучване и анализИзвършване на проучване и анализ на териториятаброй139094691Изготвен анализ/проучване и доклад от изпълнителя11Извършване на експертна работаВъншни услуги, свързани с прилагането на стратегиятачовекоден1149179Договор и доклад за извършената работа12Извършване на експертна работаОценка на проектиоценен проект от 1 оценител1149179Договор и доклад за извършената работа13Извършване на преводиИзвършване на писмени преводистраница11619Преведени материали14Извършване на преводиИзвършване на устни преводичас15768Договор и доклад за извършената работа 


§ 4. В приложение № 2 към чл. 7, ал. 1 се създава т. 8:
„8. Извлечение от счетоводната система, доказващо осчетоводяване по сметка 9299 „Други кредитори по условни задължения“ на поетия дълг чрез запис на заповед (при представено обезпечение запис на заповед).“

Преходни и заключителни раз.счетоводни услуги цени,счетоводни услуги софия,счетоводна къща цолови финанс

Коментари (0)
Напиши коментар
Име:
E-mail:
Коментар:
Код за сигурност: