Прекратяване на дейността на дружество и отписване на вземания и задължения

  • 07/01/2020 14:48
  • |
  • 0 коментара

счетоводни услуги цени


Прекратяване на дейността на дружество и отписване на вземания и задължения
Въпрос: Дружество А ООД, с предмет на дейност търговия на дребно и едро с хранителни стоки, смята да прекрати дейността си. Дружеството има вземания и задължения към клиенти и доставчици. Част от вземанията и задълженията са с изтекъл давностен срок още преди повече от 7 години и не са отписани от баланса на предприятието, а част от тях са с неизтекъл срок на годност и има яснота, че няма да бъдат събрани вземанията и съответно няма да може да закрият задълженията, понеже те са до голяма степен обвързани. Как следва да се отпишат от баланса вземанията и задълженията, какви счетоводни операции трябва да се вземат и съответно какво отражение ще дадат в Годишната данъчна декларация? В кои клетки трябва да се отчетат в ГДД по чл. 92 приходите и разходите от отписаните вземания и задължения? Не са правени обезценки в годините. Ако вземанията с изтекъл давностен срок се отпишат с операция 609411, този разход влиза в ГДД по чл. 92 кл. Общо разходи с шифър 0200, следва ли да се посочва и в увеличения и намаления на данъчната декларация? Дружеството има в баланса ДДС за внасяне като салдо, което съгласно справка за задължения, направена в НАП, се оказва, че всъщност няма такова задължение. Така образувалото се салдо е от 2018 г. и е установено, че не е реално. Как трябва да се отпише от баланса на дружеството и къде ще намери отражение в данъчната декларация? Трябва ли да се преобразува с тази сума? Трябва ли да се правят временни данъчни разлики за отписаните вземания и задължения?


Отговор на въпроса даде експерт Алиция Профирова:

accountancy-skills-head2er.jpgПри наличие на вземания и задължения с изтекъл срок на уреждане, въпросът с тяхното отписване е лесен. Вземанията следва да се отпишат, като се дебитира сметка 609 и се кредитира сметката, по която вземането се води, например 411. При отписване на задължения имаме приход, в този случай счетоводната операция е:
Д-т с/ка 401 /или друга, в която се води задължението/
    К-т с/ка 709

По отношение на отписване на вземания и задължения с изтекъл давностен срок не следва да отразявате нищо в ГДД, тъй като това са данъчно признати разходи/приходи/, т.е. по отношение на тях няма преобразуване на счетоводния финансов резултат.

По друг начин се третира отписването на вземания, на които не е изтекъл давностния срок. Отписването на вземания преди този срок не е признато за данъчни цели, освен в случаите по чл. 37, ал. 1 от ЗКПО – възмездно прехвърляне на вземането, прекратено производство по несъстоятелност, в в което не е предвидено удовлетворяване на тези вземания, влязло в сила съдебно решение, с което не се признава вземането или част от него, заличаване на длъжника, като при това вземането не е удовлетворено изцяло или отчасти. Ако Вашите вземания не отговарят на тези условия, то следва да преобразувате счетоводния финансов резултат със сумата на отписаните вземания, която не е данъчно призната. Тъй като формулярът за ГДД за 2019 год. все още не е утвърден и се очаква в него да има някои изменения, предвид измененията в данъчните закони, ще Ви посоча реда на който следва да посочите това увеличение, съгласно формуляра на ГДД за 2018 год. Сумата на непризнатите за данъчни цели отписани вземания следва да посочите в Раздел А т. 3.1. Тук възниква данъчна временна разлика, тъй като за данъчни цели тези разходи ще бъдат признати след като изтече давностния им срок. Тогава възниква и обратното проявления на данъчната временна разлика.

По отношение на задълженията, за които не е изтекъл давностен срок, Ви препоръчвам да не предприемате отписване, тъй като  в ЗКПО не е предвидена възможност за последващото намаление на резултата. Чл. 46 от ЗКПО третира задължения, за които е приложено увеличение на финансовия резултат във връзка с изтичане на давностен срок, а не преди да е изтекъл. Разбира се, ако ги отпишете със счетоводна операция, както посочих по-горе в т. 1, органите на НАП ще приемат това, тъй като ще формирате приход и от това съответно увеличение на данъчната печалба за облагане - т.е. ще платите повече данък. Бих Ви препоръчала това отписване да стане в момента, в който е изтекла давността, независимо от това, че дружеството няма да има дейност. Ако влезе в процедура по ликвидация, тогава тези въпроси се решават по друг начин.

При отписване на вземания и задължения с горепосочените счетоводни операции те влизат като приходи, съответно разходи за определяне на счетоводния финансов резултат. Отписаните задължения са част от общия счетоводен разход.

По отношение на салдото за задължения по ДДС: Напълно е възможно в данъчната сметка да нямате задължение, но в счетоводството да има такова. Такива дисбаланси се получиха, през 2013 и 2014 год., когато действаше единната данъчна сметка за данъци и осигуровки  и плащанията закриваха задължения в зависимост от срока за тяхното погасяване. По този начин тогава се платиха доста недължими данъци, за които данъчно задължените лица не бяха подали искане за отписване по давност. Единият вариант е да се опитате да направите анализ на плащанията към бюджета за периода до тази година. В електронните услуги на НАП е дадена тази възможност за всяка година и да установите какво е било погасено вместо ДДС. Другият вариант е да отпишете това задължение, така както се отписват задължения чрез счетоводна операция и да признаете приход.

Коментари (0)
Напиши коментар
Име:
E-mail:
Коментар:
Код за сигурност: