Право на пълен данъчен кредит за разходи на община

  • 07/08/2018 10:15
  • |
  • 0 коментара

Въпрос: Община е регистрирана ссъгласно чл. 96 от ЗДДС за извършване на облагаеми сделки. Между Общината, фирма "XXX" ООД и "YYY" ООД има сключени договори за сметосъбиране и извозване, обслужване и депониране на ТБО. Съгласно чл. 163а Приложение 2, Общината получава фактури за извършено сметосъбиране и извършена услуга по обслужване на депо за ТБО без начислено ДДС и като получател на услугата самоначислява ДДС с протокол по чл. 117 и включва протокола в дневник продажби. Общинската администрация, както и звената към нея осъществяват дейност като отдаване под наем на имущества, терени и сгради, продажба на ДМА и др.
1. Има ли право общината на пълен данъчен кредит от направените разходи за консумираната ел. енергия, вода, парно, консумативи, материали, услуги и др.?
2. Трябва ли протоколът съгл. чл. 117 да бъде отразен и в дневник покупки?

счетоводни услуги 

Съгласно чл. 3, ал. 5 от ЗДДС не са данъчно задължени лица държавата, държавните и местните органи за всички извършвани от тях дейности или доставки в качеството им на орган на държавна или местна власт, включително в случаите, когато събират такси, вноски или възнаграждения за тези дейности или доставки, с изключение на дейностите по точки 1 и 2. В изключенията в буква м) са включени дейности по стопанисване на магазини, столове и други търговски обекти, отдаване под наем на сгради, части от тях и търговски площи, както и възлагането на концесия за строителство, концесия за услуги, концесия за ползване и предоставянето на концесия за добив. От това следва, че местните органи са данъчно задължени лица за изброените дейности.
 
taxes-2.jpgЗа всички доставки, които Общината извършва в качеството си на данъчно задължено лице, правото на данъчен кредит ще възникне по общите правила на закона.
 
Член 70, ал. 1 от закона поставя ограничения за правото на данъчен кредит, с които следва да се съобразите. Ако извършвате единствено и само облагаеми доставки при отдаването под наем и продажбата на ДМА, тогава ще имате право на пълен данъчен кредит.

Отдаването под наем на сгради и имущество, може да попаднат в освободените доставки по чл. 45 от закона. В тези случаи ограничението на чл. 70, ал. 1, т. 1 ще е в сила и за консумативите и услугите свързани с имуществото няма да имате право на данъчен кредит.

Ако консумативите и услугите, свързани с имуществото, се използват както за облагаеми доставки така и за освободени, тогава ще възникнат условия за признаване на частичен данъчен кредит съгласно чл. 73 от ЗДДС.
 
По втория въпрос, съгласно указание на Министерство на финансите изх. № 93-04-45/08.03.2007 общините, които са регистрирани по закона лица, ще имат задължение да начисляват данъка за доставки по чл. 163а от закона чрез издаване на протокол по чл. 117, ал. 2 от ЗДДС, но няма да имат право на приспадане на данъчен кредит за данъка, който сами са си начислили. Това се обуславя от факта, че получените от тях доставки не се използват за извършване на доставки в рамките на независимата им икономическа дейност, а се използват за дейности, възложени им в качеството на орган на местната власт, за които се събират такси по Закона за местните данъци и такси и като такива попадат в ограниченията на чл. 70, ал. 1, т. 2 от закона.
 
Относно отразяването на доставката, ППЗДДС предвижда отразяването ѝ в двата дневника. Съгласно чл. 97а, ал. 1 от ППЗДДС доставките на стоки и/или услуги, описани в приложение № 2 от закона, се посочват в колона 8а "Доставка по чл. 163а от ЗДДС" на отчетните регистри по чл. 124 от закона със:
а) код "01" за доставки на стоки и/или услуги по част І на приложение № 2 от закона;
б) код "02" за доставки на стоки по част ІІ на приложение № 2 от закона.
 
За отразяването на протокола е предвидена ал.4 от чл.97а на правилника: 
 
Чл. 97, ал. 4
Регистрираното лице, което е получател по доставките по ал. 1, отразява издадените протоколи по чл. 117 или чл. 163б, ал. 1, т. 2 от закона, като задължително посочва:
а) данъчната основа в колони 9 и 14, съответно данъка в колони 10 и 15 на дневник за продажбите;
б) данъчната основа в колони 9, 10 или 12 и начисления данък в колони 11 или 13 на дневника за покупките.
 
При положение, че нямате право на данъчен кредит, следва да отразите протокола в колона 9 от дневника за покупките.