Отсрочени данъци при фирма с предстояща ликвидация

  • 13/01/2020 13:11
  • |
  • 0 коментара

счетоводни услуги цени


Отсрочени данъци при фирма с предстояща ликвидация
accountancy-skills-head2er.jpgВъпрос: За 2016 г., 2017 г. и 2018 г. ЕООД реализира данъчни загуби (резултатът за всяка от тези три години е данъчна загуба). Отчетен е отсрочен данъчен актив за общо 7900 лв.(налице е дебитно салдо по сметка 497 Разчети по отсрочени данъци). За 2019 г. резултатът на дружеството също е данъчна загуба. В първите месеци на 2020 г. предстои ликвидация на дружеството по решение на собствениците (т.е. няма да има данъчна печалба, от която да се приспаднат данъчните загуби). При ликвидацията на дружеството възниква ли вземане на дружеството от държавата в размер на отсрочения данъчен актив за реализираните данъчни загуби (7900 лв.)? Ако не възниква вземане от бюджета (т.е. държавата не следва да възстанови ефективно сумата, с която би бил намален дължимия от дружеството в следващи години корпоративен данък, ако дружеството продължаваше дейността си и реализираше данъчни печалби), каква е счетоводната операция, която следва да се вземе за изчистване на салдото на сметката за отсрочени данъци (в момента то е дебитно в размер на 7900 лв.)?


Отговор на въпроса даде експерт Елена Илиева:

Данъчните привилегии, които предприятието може да получи във връзка с реализирана данъчна загуба са регулирани в глава единадесет от ЗКПО и това е пренасянето на данъчната загуба, т.е. последователното ѝ приспадане от бъдещи данъчни печалби и съответно намаляване размера на корпоративния данък, дължим за бъдещи данъчни периоди. Други начини за оползотворяване на данъчна загуба не са предвидени, включително и за предприятия в процедура по ликвидация. Т.е. ако предприятието не реализира данъчни печалби в следващите пет години от възникване на данъчната загуба, независимо по какви причини, тя не може да бъде оползотворена. Накратко на първата част от въпроса, в българското данъчно законодателство не е предвидена възможност за ефективно възстановяване на сумата, с която би бил намален дължим корпоративен данък в следващи данъчни периоди, ако предприятието продължаваше дейността си и реализираше данъчни печалби.счетоводни услуги цени,счетоводна къща цолови финанс,счетоводни услуги софия
 
Съгласно СС 12 „Данъци от печалбата" за разлика от пасивите по отсрочени данъци, които се признават задължително за всички възникнали облагаеми временни разлики, актив по отсрочен данък се признава само до степента, до която е вероятно да има бъдещи данъчни печалби, срещу които може да се приспадне намаляемата временна разлика, данъчната загуба или данъчния кредит. Ако не съществува вероятност данъчната загуба да бъде оползотворена в следващ данъчен период, актив по отсрочен данък не се признава. Непризнатите активи по отсрочени данъци и балансовата стойност на признатите активи по отсрочени данъци се преразглеждат към датата на всеки финансов отчет, за да се прецени отново степента на вероятност да има достатъчни бъдещи данъчни печалби, срещу които може да се приспадне намаляемата временна разлика, данъчната загуба или данъчния кредит и ако такава вероятност вече не съществува признатият актив по отсрочен данък се отписва частично или изцяло. Съгласно т. 7.5 от СС 12 промяната в сумата на активите и пасивите по отсрочени данъци се отразява като увеличение/намаление на счетоводната печалба/загуба за текущия период, включително и при промени, произтичащи от очаквания начин на възстановяване на актива или уреждане на пасива.
 
В конкретния случай и при представените във въпроса обстоятелства считаме, че за реализираната през 2019 г. данъчна загуба няма основания за признаване на актив по отсрочен данък, а признатите активи във връзка с данъчните загуби за 2016 г., 2017 г. и 2018 г. следва да бъдат отписани. Примерната счетоводна статия би могла да бъде:счетоводни услуги цени,счетоводна къща цолови финанс,счетоводни услуги софия
 
Дт с/ка 123 Печалби и загуби от текущата година
Кт с/ка 497 Разчети по отсрочени данъци
 
Отписването или непризнаването на актив по отсрочен данък във връзка с реализирана данъчна загуба не оказва влияние върху правото за пренасяне на тази данъчна загуба по реда на ЗКПО. Ако в следващ данъчен период, въпреки настоящите очаквания, предприятието реализира данъчна печалба, срещу която да се приспадне данъчната загуба, тя може да бъде приспадната без допълнителни ограничения, извън посочените в ЗКПО, независимо че за нея не е признат или е отписан актив по отсрочен данък. В този случай не се извършват счетоводни записвания във връзка с пренасянето на данъчната загуба.

Коментари (0)
Напиши коментар
Име:
E-mail:
Коментар:
Код за сигурност: