Отразяване на фактура за консултантска услуга от Сейшелите

  • 07/08/2018 10:16
  • |
  • 0 коментара

Въпрос: Българска фирма, регистрирана по ЗДДС, получава фактура за консултантска услуга от фирма от Сейшелите. В какъв срок трябва да се отрази фактурата в дневниците по ЗДДС? С протокол в дневник покупки и дневник продажби ли следва да се отрази получената фактура и в кои колони на двата дневника следва да се отрази?

счетоводни услуги 

accountant-3.jpgСъгласно разпоредбата на чл. 82, ал. 2, т. 3 от ЗДДС когато доставчикът е данъчно задължено лице, което не е установено на територията на страната и доставката е с място на изпълнение на територията на страната и е облагаема, данъкът е изискуем от получателя по доставката при доставка на услуги - когато получателят е данъчно задължено лице по чл. 3, ал. 1, 5 и 6. За приложимостта на разпоредбата в конкретния случай е необходимо да се определи мястото на изпълнение на доставката на консултантската услуга и ако то е на територията на страната българската фирма – получател по доставката, следва да си самоначисли данък. Общото правило за определяне мястото на изпълнение при доставка на услуга, предоставена към данъчно задължено лице се съдържа в чл. 21, ал. 2 от ЗДДС и това е мястото, където е установен получателят на услугата или неговият постоянен обект, когато услугата се предоставя към постоянен обект на получателя.

Следователно, ако за услугата не е приложимо някое от специалните правила в ЗДДС, например ако консултацията е свързана с недвижим имот, който не се намира на територията на страната, мястото на изпълнение е в България и българската фирма следва да си самоначисли данък с протокол по чл. 117 от ЗДДС. Протоколът се издава в 15-дневен срок от датата на данъчното събитие на доставката и се включва в дневника за продажбите в периода, в който е издаден. Сумата на данъчната основа на се вписва в колона 14 от дневника, а сумата на данъка в колона 15.

За самоначисления данък предприятието има право на приспадане на данъчен кредит по общите правила на закона, т.е. ако услугата се използва за извършване на облагаеми доставки и за доставки и дейности, с право на данъчен кредит налице е право на приспадане на пълен данъчен кредит и в този случай протоколът се отразява в колони 10 и 11 на дневника за покупките. Ако е налице право на частичен данъчен кредит протоколът се посочва в колони 12 и 13 на дневника, а ако не е налице право на данъчен кредит за съответната доставка протоколът се посочва в колона 9. Протоколът се отразява в дневника за покупките в периода, в който е възникнало правото на приспадане на данъчен кредит или в или в един от следващите 12 данъчни периода, т.е. ако протоколът е издаден в срок, не е задължително той да се отрази и в двата дневника в един и същ данъчен период.

Фактурата на чуждестранния доставчик не е данъчен документ по смисъла на ЗДДС и не се включва нито в дневника за покупките, нито в дневника за продажбите.