Осчетоводяване на закупено рекламно място в Интернет

  • 07/08/2018 10:23
  • |
  • 0 коментара

Въпрос: В счетоводната политика е приет праг на същественост на ДА 700 лв., а задбалансово осчетоводяване на ДА над 100 лв. до прага същественост. Изплатено с фактура на доставчик 438 лв. без ДДС рекламно място в Интернет - по-точно изготвяне на хиперлинк към уеб страницата на фирмата в рамките на бизнес каталог. Как следва да се осчетоводи като услуга, като нематериален дълготраен актив, стойността е под 700 лв.?

                                                                                        счетоводни услуги 
accountancy-skills-head2er.jpgСъгласно действащите счетоводни стандарти, както НСС, така и МСС, актив се признава само тогава, когато са изпълнени едновременно всички условия за признаване на актив съгласно приложимия счетоводен стандарт. Дори и едно от условията да не е изпълнено, стопанската операция се отчита като разход в периода, в който той е извършен. Конкретно при разходите за Интернет страници се изследват изискванията за признаване на дълготраен нематериален актив съгласно МСС/ СС 38 Нематериални активи. Основен критерий, който се изследва при признаването на разходите за Интернет страница като нематериален актив, е генерирането на икономическа изгода. Счита се, че предприятието може да удовлетвори изискването да демонстрира как Интернет страницата ще генерира вероятни бъдещи икономически изгоди в съответствие с изискванията на стандарта, когато тя е в състояние да генерира приходи, включително преки приходи, като позволява извършване на заявки за покупки. Това са най-често случаите на Интернет страници на онлайн магазини или такива за автоматизирани заявки за покупки. Ако Интернет страницата е създадена единствено или предимно с цел реклама на предлаганите стоки и/или услуги, независимо че може да дава конкретна информация за условия на доставка, стокови наличности, технически параметри и документация на продуктите не може да се счита, че тя генерира икономическа изгода в достатъчна степен за признаването ѝ като актив и следва да се признае като текущ разход в момента на възникването му.

В конкретния случай явно става въпрос за рекламна Интернет страница на фирмата, която не би могла да изпълни критериите за признаване на нематериален актив съгласно СС 38 и би следвало да се отчете като счетоводен разход. Съответно доработката на страницата следва също да се отчете като текущ счетоводен разход за външни услуги.

Коментари (0)
Напиши коментар
Име:
E-mail:
Коментар:
Код за сигурност: