Осчетоводяване на фактури от 2017 г. за фирма след дерегистрация по ДДС без знанието на счетоводителя

  • 07/08/2018 10:10
  • |
  • 0 коментара

Въпрос: Счетоводител съм на фирма, която беше регистрирана по ЗДДС до м.5.2017 г. Официално не бях уведомена, че са я дерегистрирали на 03.05.2017 г. Управител и собственик е чужденец. Сега мe уведоми, че иска да приключи 2017 г. и ми изпрати банкови извлечения за плащания, както и фактури, издадени на клиенти и доставчици, които е пускал в чужбина. Аз не съм подготвяла декларации по ЗДДС, защото беше дерегистриран. Трябва ли да осчетоводя всички фактури - доставки и клиенти - и ако е на печалба, да внесе данъка? Ако няма придружаващи документи към фактурите - протоколи ,ЧМР и др. за действителна доставка, мога ли да откажа осчетоводаване, въпреки че е имало плащане по банков път?

счетоводни услуги 
Дерегистрацията на ЗДДС не води до задължително прекратяване дейността на лицето. След дерегистрацията фирмата може да продължи да извършва дейност и съответно да издава фактури като нерегистрирано по ЗДДС лице, но е възможно в следствие извършените в последствие доставки да възникне ново задължение за регистрация – например за натрупан облагаем оборот за задължителна регистрация по чл. 96 от закона, по чл. 97а при извършване и/или получаване на услуги и др. В този случай, ако лицето не е подало своевременно заявление за регистрация, то подлежи на санкция.
 
accountant-2.jpgЩом като има получени плащания по банков път, считаме, че е препоръчително да се осчетоводят стопанските операции съгласно представените документи, още повече че е възможно придружаващите документи (товарителници, протоколи и др.) да са налични при собственика и при необходимост да могат да бъдат представени. Във въпроса не е посочено дали за 2017 г. е подадена ГДД по чл. 92 от ЗКПО в срока или не. Ако декларация е подадена, бихте могли да се възползвате от възможността за еднократна облекчена корекция на данъчния финансов резултат по чл. 75, ал. 3, изречение първо от ЗКПО и в срок до 30.09.2018 г. да подадете коригираща декларация. В този случай санкция не се налага, но ако има промяна в данъчното задължение в посока увеличение, за неплатената в срок разлика за довнасяне се дължат лихви. Ако данъчна декларация не е подадена, следва да се подаде нова такава, като съответно ще са приложими санкциите по чл. 261 и 264 от ЗКПО. Съответните корекции следва да се направят и в ГОД към НСИ.
 
Относно питането дали е възможно да откажете осчетоводяване на въпросните документи не бихме могли да изразим категорично мнение. Тази материя се урежда съгласно клаузите на договора за счетоводно обслужване, подписан между счетоводителя и предприятието и в него следва да е описано какво се счита за нарушение на договора и съответно какви са санкциите за това за неизправната страна.