Облагане на търговска дейност през amazon.com

  • 07/07/2018 15:35
  • |
  • 0 коментара

 


taxes3.jpgВъпрос: Tрябва ли и как може да се осъществи регистрация в САЩ и да се извади A US EIN number, във връзка с предстояща търговия и регистрация в amazon.com? Трябва ли да се регистрираме данъчно в САЩ и къде ще бъдат дължими данъците, включително ДДС и КД от осъществената презamazon.com дейност?


Отговор на въпроса даде експерт Елена Илиева:

Идентификационните номера на данъкоплатците в САЩ включват социално осигурителен номер (SSN), който се издава на физически лица и идентификационен номер на работодателя (EIN), който се издава на физически или юридически лица. EIN се издава от данъчните служби на САЩ (IRS) на еднолични търговци, дружества, корпорации (включително корпорации с ограничена отговорност), както и на други субекти за целите на декларирането и заплащането на данъци. TIN на САЩ (Taxpayer Identification Number – идентификационен номер на данъкоплатеца) за дадено предприятие е идентификационният номер на работодателя (EIN), дори ако предприятието няма служители в Съединените щати. EIN е идентификационен номер за всички типове предприятия, за които съществува административно задължение за федерални данъци, дори ако конкретното предприятие е освободено от данъци в САЩ. Издаването на TIN на САЩ се заявява с формуляр SS-4 пред данъчните служби на САЩ. За лица, които нямат място на стопанска дейност, седалище или клон в Съединените щати, IRS предоставя възможност за подаване на заявка за EIN по телефон, по факс и по електронна поща.
 
Amazon.com използва TIN на регистрираните в платформата търговци за целите на сигурността – за идентификация на лицата, за предотвратяване на множествени регистрации на едно и също лице и др. Повече информация можете да получите на сайта на Амазон.
 
Получаването на данъчен номер в САЩ не променя по никакъв начин дължимостта нито на подоходния данък, нито на ДДС. В международната данъчна практика е възприет принципът, че юридическите лица са данъчно задължени за световния си доход в държавата, според чието законодателство те са регистрирани. В този смисъл всяко търговско дружество, което е регистрирано според българското търговско законодателство, е данъчно задължено лице в България за целия си световен доход, включително и ако е заявило и получило TIN на САЩ. Доходите, реализирани от източник в Съединените щати, биха могли да бъдат обложени с данък при източника, съгласно вътрешното данъчно законодателство на САЩ, което обаче не отменя облагаемостта на тези доходи и в България, при спазване на разпоредбите на глава трета, чл. 13 и чл. 14 от ЗКПО. Ако конкретният доход, който е облагаем с данък при източника в САЩ, попада в обхвата на СИДДО между България и САЩ може да се ползва метод за избягване на двойното данъчно облагане при облагането с данък при източника в САЩ и/или при окончателното облагане на дохода в България, според предвиденото в Спогодбата за съответния вид доход.
 
За целите на ДДС-облагането на доставките на стоки от основно значение е дали в рамките на дадената доставка стоката се изпраща и/или транспортира, местонахождението на стоката в момента на изпращането, както и крайната й дестинация. Ако стоката не пребивава физически на територията на България, т.е. не се транспортира от и до България и/или не се намира в България в момента на прехвърляне на собствеността, доставката е извън обхвата на българския ЗДДС.

Коментари (0)
Напиши коментар
Име:
E-mail:
Коментар:
Код за сигурност: