Начисляване на ДДС във фактура за транспортна услуга за българското посолство в Дания

  • 07/08/2018 10:22
  • |
  • 0 коментара

 
Въпрос: Българска фирма, регистрирана по ЗДДС, извършва услугата спедиция във връзка с международен транспорт, като начална точка и място на товарене е Посолството на Р България в Кралство Дания. Превозът е приключил в България. Клиент по услугата е Посолството на Република България. Посолството няма издаден ДДС номер на територията на България или Дания. Pри издаване на фактурата задължително ли е начисляването на ДДС, поради това, че територията на посолството се смята за Българска територия или попадаме в обхвата на чл 22 от ЗДДС?

Преди да се определи облагането на услугата, трябва да се определи мястото на изпълнение.

счетоводни услуги 
Ако мястото на изпълнение на спедиторската услуга е в страната, тогава следва да се приложи облагане с 20% или 0% , според правилата на ЗДДС.

vat-3.pngАко мястото на доставката се определя извън страната, тогава следва да се прецени дали има платец на данъка в другата държава членка или няма такъв. Ако няма платец на данъка в другата държава, следва да проверите условията за задължителна регистрация по ДДС в тази държава.
 
В случая доставката е спедиторска, приравнена на транспортна, което означава, че за определяне на мястото на доставката следва да се приложи чл 22 от ЗДДС. За целта трябва да се определи статута на дипломатическото представителство.

Съгласно чл. 17 от  Регламент 282/2011, ако мястото на доставка на услуги зависи от това дали получателят е данъчнозадължено лице или данъчно незадължено лице, статутът на получателя се определя въз основа на членове 9 - 13 и член 43 от Директива 2006/112/ЕО. По силата на чл. 18, т. 2 от Регламента освен ако не разполага с информация за противното, доставчикът на услуги може да счита, че получател, установен в Общността, има статут на данъчно незадължено лице, когато докаже, че този получател не му е съобщил идентификационния си номер по ДДС. След като не разполагате с VAT номер на посолството, следва да считате получателя за данъчно незадължено лице.
 
Съгласно чл. 22, ал. 1 от ЗДДС мястото на изпълнение при доставка на услуга по транспорт на стоки в рамките на Европейския съюз, предоставена на данъчно незадължено лице, е на територията на държавата членка, където транспортът започва.
 
Съгласно §1, т. 1 от ЗДДС "Територия на страната" е географската територия на Република България, континенталният шелф и изключителната икономическа зона, т.е. територията на дипломатическите представителства на България в другите държави не се считат за територия на страната за целите на ЗДДС.


След като транспортът започва от Дания и е в рамките на ЕС, а получателят на услугата е данъчно незадължено лице, мястото на доставка ще е в Дания, съгласно чл. 22, ал. 1 от закона. За целите на ЗДДС доставката е необлагаема в страната, но същата ще е облагаема в Дания, което означава, че трябва да проверите условията за задължителна регистрация в другата държава-членка.

Коментари (0)
Напиши коментар
Име:
E-mail:
Коментар:
Код за сигурност: