Корекция на грешен счетоводен баланс на закупено ЕТ

  • 07/08/2018 10:01
  • |
  • 0 коментара

Въпрос: Във връзка със следния казус: "Новосъздадено ООД изкупува предприятието на ЕТ за 1000 лв. При получаването на баланса на ЕТ към датата на продажба установих, че има грешки в осчетоводяването на активите, амортизациите, задълженията към лизингодателите и към арендаторите. Мога ли и на каквоaccountant-1.jpgоснование да си съставя нов баланс, въз основа на който да съставя баланса на новото ООД? Как всъщност да постъпя, за да може новото дружество да работи с вярна информация? След продажбата на предприятието на ЕТ собственикът му вече не е между живите и не мога да разбера защо са допуснати подобни грешки.", моля за уточнение:
Аз знам как да прехвърля всичко от баланса на ЕТ в новия баланс на ООД. Въпросът, който поставих е какво да направя с баланса на ЕТ, който е грешен. След като установих активите и пасивите на ЕТ, разбрах, че колегата е осчетоводил доста активи и пасиви грешно. Сумите не отговарят на истината и аз не знам как да постъпя за да не създам грешен баланс на ООД. Идеята, за която се сещам, е да коригирам ГФО на ЕТ за предходните години, което никак не ми харесва и дори е невъзможно, защото фирмата е доста тежка за работа. Има ли начин да коригирам грешните стойности в баланса на ЕТ и тогава да направя, каквото е необходимо?

счетоводни услуги 
Както е посочил и колегата в предишния отговор на въпроса, при отчитане на сделката в придобиващото дружество следва придобитите разграничими активи и пасиви да се оценят по техните справедливи стойности, за да се гарантира правилното отчитане на резултата от сделката и да се заведат достоверно стойностите на придобитите разграничими активи и пасиви в отчета на придобиващото дружество. Тъй като в придобиващото дружество се използва оценка по справедлива стойност, счетоводното отчитане в това дружество не би следвало да има отношение към отчетните стойности и начина на отчитане на придобитите разграничими активи и пасиви всчетоводството на отчуждителя и в този смисъл е без значение дали те са били отчитани вярно или погрешно. От съществено значение е при завеждането им в придобиващото дружество те да бъдат класифицирани правилно и оценени достоверно.
 
А ако е необходимо да се изготви достоверен отчет на отчуждаващото ЕТ по други причини, извън счетоводното отчитане в придобиващото ООД на сделката по покупко-продажбата на предприятие, корекцията следва да се извърши по реда на СС 8, като се използва един от двата подхода – препоръчителният или допустимият алтернативен. Друга възможност за коригиране на фундаментални грешки във финансовите отчети за предходниотчетни периоди не е предвидена в действащото счетоводно законодателство


Коментари (0)
Напиши коментар
Име:
E-mail:
Коментар:
Код за сигурност: