Категория за завеждане на актив периферно устройство

  • 21/07/2018 13:41
  • |
  • 0 коментара

Въпрос: Дружество е закупило мултифункционално лазерно устройство за офиса - принтер, скенер, копирна машина и т.н. В коя категория трябва да бъде заведен този актив за данъчни цели и съответно каква да бъде годишната данъчна амортизационна норма? Влиза ли в определението на „периферни устройства“ , съгласно т. 23 от ДР на ЗКПО?


Отговор на въпроса даде експерт Елена Илиева:

accountant-3.jpgВ общоупотребимия смисъл „периферни устройства”, разделяни понякога на запаметяващи и входно-изходни устройства, е общ израз за всички спомагателни устройства, които увеличават функционалността на компютрите, като улесняват и разширяват връзката им с околния свят. Чрез тях се въвеждат и извеждат команди, информация и резултатите от изпълнението на зададените програми. Резултатите и информацията могат да се видят директно от човека или пък могат да бъдат препратени към друга машина, контролирана от компютъра, например принтер, факс, мрежови устройства за връзка с други компютри. Входно-изходни периферни устройства (биват и само входни, и само изходни) са клавиатура, мишка, микрофон, скенер, графичен таблет (дигитайзер), монитор, принтер, уеб камера, плотер и др.
 
По смисъла на ЗКПО и съгласно т. 23 от ДР на закона "периферни устройства" са всички устройства, които се включват към системното осигуряване на компютър или се управляват от компютър, но той може да работи и без тях. В обхвата на определението влизат всички горецитирани периферни устройства и в частност обичайните мултифункционални устройства, които се предлагат на пазара – комбинация от принтер, скенер, копирна машина, понякога и факс апарат, които се включват към компютър и представляват съставна част от компютърна система. За целите на глава десета от ЗКПО и съгласно чл 55 от ЗКПО тези устройства се класифицират в категория ІV и пределната годишна данъчна амортизационна норма за тях е 50%.Коментари (0)
Напиши коментар
Име:
E-mail:
Коментар:
Код за сигурност: