Фактуриране и начисляване на ДДС за получено безвъзмездно финансиране

  • 07/08/2018 10:19
  • |
  • 0 коментара

Въпрос: Българско дружество има подписан договор за безвъзмездно финансиране с цел покриване на направените разходи в определен размер с включен ДДС. Дружеството е регистрирано по ЗДДС. Възниква ли задължение за дружеството да издава ДДС фактури за полученото финансиране, съответно да начисли ДДС? Ако не, има ли нужда от съставяне на друг документ за полученото плащане, освен подписания договор? Има ли право дружеството на данъчен кредит за направените разходи?

счетоводни услуги 


dds1.jpgБезвъзмездното предоставяне на парични средства, когато не е налице насрещна престация (субсидии, финансирания), не е предмет на ЗДДС, тъй като не е налице доставка на стока или услуга. Изключение представляват субсидии и финансирания, които са пряко свързани с доставка и с тях се увеличава данъчната основа на доставката, за която се отнасят, на основание чл. 26, ал. 3, т. 2 от ЗДДС. Съгласно §1, т. 15 от Допълнителните разпоредби на ЗДДС "субсидии и финансирания, пряко свързани с доставка" са субсидиите и финансиранията, чието отпускане е пряко обвързано с цената на предоставяни стоки или услуги. Не са субсидии и финансирания, пряко свързани с доставка, субсидиите и финансиранията, предназначени единствено за:
а) покриване на загуби;
б) финансиране на разходи, включително за придобиване или ликвидация на активи.

Щом целта на финансирането е покриване на разходи, то не попада в обхвата на §1, т. 15 от ДР на ЗДДС, не представлява възнаграждение по доставка и за него не се издава данъчен документ.
 
Правото на приспадане на данъчен кредит за направените разходи се подчинява на общите правила на закона, независимо дали те са компенсирани с финансиране или не. Ако разходите са предназначени за извършване само на облагаеми доставки и/или на доставки с право на данъчен кредит съответно е налице право на пълен данъчен кредит. Ако разходите се използват както за извършване на доставки, за които е налице право на приспадане на данъчен кредит, така и за доставки или дейности, за които няма такова право доставките са с право на приспадане на частичен данъчен кредит.

Коментари (0)
Напиши коментар
Име:
E-mail:
Коментар:
Код за сигурност: