Декларация по чл. 14 от ЗМДТ за закупени апартаменти

  • 29/06/2018 21:12
  • |
  • 0 коментара


Въпрос: Фирма е закупила апартаменти на зелено, заедно с идеални части от УПИ-то.

При излизането на акт 16 на сградата, апартаментите са декларирани сschetovodstvo.jpgДекларация по чл. 14 от ЗМДТ в съответната община.
Имам следния въпрос относно коректното деклариране и правилното попълване на Декларация 14 във връзка с данъчното облагане:
1. Декларация 14 или е друга декларация се подава, когато собственика на имота е собственик и на земята?
2. Трябва ли да се попълва част III за апартаменти, които са жилищни имоти?
3. Могат ли апартаментите да се отдават под наем, ако не е посочено, че са за стопанска цел в част II, таблица 3.
4. Ако апартаментите не са декларирани като за стопанска дейност с декларация 14, имат ли право да ползват данъчен кредит за довършителните работи и за режийните разходи, свързани с тях.

Отговор на въпроса даде експерт Трендафил Василев:

От посоченото в запитването се установява, че ръководството на дружеството не е взело окончателно решение как ще използва в своята стопанска дейност придобитите недвижими имоти.

По т. 1 от поставения въпрос:

Съгласно чл. 10, ал. 1 от Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ) с данък върху недвижимите имоти се облагат разположените на територията на страната сгради и поземлени имоти в строителните граници на населените места и селищните образувания, както и поземлените имоти извън тях, които според подробен устройствен план имат предназначението по чл. 8, т. 1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) и след промяна на предназначението на земята, когато това се изисква по реда на специален закон.

При придобиване на недвижим имот собственикът, трябва да уведоми за това писмено общината по местонахождението на имота в 2-месечен срок от придобиването, като подава данъчна декларация по чл. 14 от ЗМДТ за облагане с годишен данък върху недвижимите имоти, включително и за притежаваните идеални части от УПИ-то. В част I т. 3 от декларацията се посочва характера на имота, който се декларира.

По т. 2 от поставения въпрос:

Част ІІІ от декларацията по чл. 14 от ЗМДТ, се попълва само за нежилищни имоти на предприятия и в нея се попълва отчетната стойност на нежилищния имот.

По т. 3 от поставения въпрос:

В декларацията по чл. 14 от ЗМДТ се посочват важни за определянето на данъчната оценка на имота обстоятелства, като предназначение на имота, степен на изграденост на инфраструктура на имота, местоположение, индивидуални характеристики на имота. Нейното предназначение е единствено за определяне на задълженията по ЗМДТ.

Как ще се използват имотите - в случая апартаментите (дали за собствени на дружеството нужди или за отдаване под наем), е въпрос на фирмена политика.

По т. 4 от поставения въпрос:

Това как са декларирани апартаментите по реда на чл. 14 от ЗМДТ служи единствено за целите на определяне на задълженията по същия закон.

Дали дружеството има право да ползва даъчен кредит за довършителните работи и за режийните разходи, свързани с тях за посочените във въпроса апартаменти, се определя от разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) и по конкретно глава седма от ЗДДС.Коментари (0)
Напиши коментар
Име:
E-mail:
Коментар:
Код за сигурност: