ДДС по закриваща фактура при връщане на лизингов автомобил

  • 27/12/2019 15:40
  • |
  • 0 коментара


ДДС по закриваща фактура при връщане на лизингов автомобил
Въпрос: През 2015 г. дружеството закупува лек автомобил със сертификат N1 на лизинг, като ползва данъчен кредит. На 05.01.2018 г. дружеството решава , че няма да използва автомобила за фирмени нужди и прекратява начисляването на амортизация и спира използването на данъчен кредит по вноските до момента. През 08.2019 г. се взема решение да върне автомобила и да вземе нов. Лизингодателят издава фактура за остатъчната стойност от лизинга и кредитно известие за стойността, на която изкупува колата обратно. Как да се процедира с ДДС от закриващата фактура и кредитното известие? Изобщо правилно ли е взетото решение да не се използва данъчнияТ кредит от лизинговите вноски през 2018 г., след като няма да се използва автомобилът за целите на дейността? Ако не, какви корекции трябва да се извършат към момента?


Отговор на въпроса даде експерт Елена Илиева:accountancy-skills-head2er.jpg
счетоводни услуги цени
Във въпроса има доста неясноти относно условията по самия лизингов договор и неговото прекратяване, които са от значение за класификацията му за целите на ЗДДС и съответно за определянето на данъчните задължения на страните и правото на данъчен кредит. Няма данни и дали придобиването на новия автомобил отново е на лизинг и ако да, то дали новият лизингов договор има връзка със стария. При недостатъчната информация ще представим само принципен отговор, стриктно на база посочените във въпроса данни.
счетоводни услуги цени 
Съгласно чл. 13, ал. 1 и ал. 2 от ППЗДДС в случаите на промяна на договор за лизинг, в който в резултат на промяната на договора се изпълняват условията на чл. 6, ал. 2, т. 3 от закона се счита, че на датата на промяната на договора лицето извършва доставка на стока. Данъчната основа на доставката по ал. 1 е равна на сумата от вноските, дължими след датата на промяната на договора, без дължимия за тях данък. Тази разпоредба касае фактурата и кредитното известие, издадени във връзка с прекратяването на договора за лизинг. Тъй като лекият автомобил е със сертификат N1 и явно е регистриран като товарен, за него не е приложимо ограничението на чл. 70, ал. 1, т. 4 от ППЗДДС и правото на приспадане на данъчен кредит възниква по общите правила на закона, т.е. би било налице, ако стоката се използва за целите на извършваните от лицето облагаеми доставки. Тъй като автомобилът се връща на лизингодателя е очевидно, че той не може да бъде използван от лизингополучателя за каквито и да било последващи доставки, включително и облагаеми и считаме, че на това основание не би следвало да възниква право на данъчен кредит.
счетоводни услуги цени 
Платените до момента на прекратяването на договора суми се приравняват на насрещни престации за доставка на услуга и в този смисъл за тях възниква право на данъчен кредит като за самостоятелни доставки. В този вариант за периодите, в които автомобилът е ползван за лични нужди не би следвало да се изисква начисляване на данък на основание чл. 9, ал. 3, т. 1 и 2 от ЗДДС, след като за теи периоди не е ползван данъчен кредит по доставката на наемната услуга.

Коментари (0)
Напиши коментар
Име:
E-mail:
Коментар:
Код за сигурност: